ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΙΚΑ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τύπου

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με προσωρινό διακανονισμό των οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 17 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216 /τ.Α7 30-09-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να υπαχθούν στο ευεργετικό καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού, έως τις 31/12/2012.

Επισημαίνεται, ότι η προθεσμία της έκπτωσης, κατά 20%, επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους, έως την 31/12/2010, λήγει οριστικά στις 31/10/2011.

Με δεδομένο ότι, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος της έκπτωσης κατά 20% των προσθέτων τελών, καλούμε τις επιχειρήσεις που οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 17 του ν.4019/2011 (ΦΕΚ. 216 /τ.Α7 30-09-2011), απαιτούνται τα παρακάτω:

Α.

  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος με την οποία δηλώνεται και η ύπαρξη απασχόλησης.
  2. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
  3. Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους των οφειλών.
  4. Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Β.

Επίσης, παρέχεται για μία και μόνο φορά η δυνατότητα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίοι έχουν απολέσει το δικαίωμα συνέχισης του προσωρινού διακανονισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2011.

Επιπλέον, δικαίωμα υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις παρέχεται:

• στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κοινών επιχειρήσεων και

οικοδομικοτεχνικών έργων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν υπαλλήλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

2. Μηνιαία καταβολή ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 € και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000,00 €.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ