ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

Προς:

Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Α.Φ.Μ.:

Δ/νση κατοικίας: Τηλ. επικοινωνίας: Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μου παραδώσετε, χωρίς επιβάρυνσή μου, αναλυτική κατάσταση των οφειλών μου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που προκύπτουν από1 :

1.

2.

3.

και από κάθε άλλη αιτία η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3869/2010.

Αθήνα

Ο αιτών

1 Συμπληρώνεται προς διευκόλυνση του πιστωτή ο αριθμός, το έτος και η αιτία της σύμβασης (π.χ. στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, σύμβαση πίστωσης κ.α.)