2 δις. Ένεση ρευστότητας μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ΜμΕ

Τι αλλάζει στις τρέχοντες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 σε σχέση με του 2014-2020
31 Μαρτίου, 2023
Δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας
4 Απριλίου, 2023
Δείτε τα όλα

2 δις. Ένεση ρευστότητας μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ΜμΕ

31/03/2023

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

 

Περισσότερα από 2 δις. Ευρώ θα “κινητοποιήσει” στο επόμενο διάστημα για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με τη δημιουργία τεσσάρων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαμόρφωση τεσσάρων προγραμμάτων που θα παρέχουν δάνεια με μερική επιδότηση επιτοκίου ή και την εξασφάλιση εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ. Το επόμενο βήμα είναι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχών από πλευράς Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) -τραπεζών, οι οποίες θα χορηγούν τα δάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για τη συμμετοχή είναι και η συνεισφορά χρηματοδοτικών πόρων από πλευράς των ΕΧΟ.

Τρία εκ των τεσσάρων χρηματοδοτικών εργαλείων τίθενται υπό τη “σκέπη” του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “Business Growth Fund”, ενώ το τέταρτο ταμείο που θα παρέχει εγγυοδοτημένα δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, θα λειτουργήσει αυτόνομα. Στόχος του “Business Growth Fund” είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου οι ΜμΕ καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης. Μέσω των εργαλείων του “Business Growth Fund” επιτυγχάνεται:

  1. Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα “Πράσινης Μετάβασης” καθώς μέσω των “Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων” θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε Μμε, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.
  2. Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα ψηφιοποίησης, καθώς μέσω «Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε Μμε με σκοπό την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, το μέγεθος τους και να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας.
  3. Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των ΜμΕ μέσω των «Δανείων Ρευστότητας Επιχειρήσεων»,τα οποία θα παρέχουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης , προκειμένου οι επιχειρήσεις να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού τους κύκλου, να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ως απόρροια της ενεργειακής

 

Τρία εκ των τεσσάρων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ τίθενται υπό τη σκεπή του “ Business Growth Fund” .

 

Κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των αποτελεσμάτων της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.

 

Πόροι μέσω ΠΔΕ και ΕΤΕπ

Το «Business Growth Fund» χρηματοδοτείται  με πόρους ύψους 840.000.000 ευρώ προερχόμενους από α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τημ ΕΑΤ, ύψους 440.000.00, β) χρηματοδοτική συνεισφορά από την υπ΄αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή τροποποίθηκε με την από 19.05.2022 υπ΄αρ. 1 τροποποίηση της ως άνω συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ύψους 400.000.000 ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά, που βάσει της παραπάνω Συμφωνίας Χρηματοδότησης καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίουπου τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος , συνιστά δανειακό έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Μετά την εμφάνιση του εσόδου εγγράφεται ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και μέσου ειδικού για τον σκοπό αυτό έργου και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επιχορηγείται εν συνεχεία η ΕΑΤ.

 Από τους πόρους που προέρχονται από το ΠΔΕ, ποσό ύψους 40.000.000 ευρώ θα διατεθεί για τη διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου των συγχρηματοδοτούμενων δανείων των ταμείων: «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια(Green Co-Financing Loans)»και «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co financing Loans)» καθώς και τη μερική επιδότηση του επιτοκίου για τα «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων.(Liquidity Co- Financing Loan)» αποκλειστικά των επιχειρήσεων που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση εως σήμερα από προγράμματα της ΕΑΤ. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρηματοδοτηθούν, θα συμμετέχουν οι ΕΧΟ , σταδιακά με κεφάλαια ύψους κτα΄ελάχιστον 1,2 δις ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω μόχλευσης, συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων κατ’ελάχιστον 2,04 δισ. ευρώ.

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ.

 

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει σχεδιάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ είναι τα εξής:

  • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 500 εκ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους Τομείς Ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency/ transition), ηλεκτροκίνησης (Green Mobility) και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (Green Renewable Energy), με στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη, και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 έως 8 εκ. ευρώ.
  • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης με προϋπολογισμό 240 εκ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 25.000 έως 1 εκ. ευρώ.
  • Δάνεια Ρευστότητας επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 600 εκ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης, με στόχο να ενισχυθεί ο συναλλακτικός κύκλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, τις συνθήκες του ανταγωνισμού και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 έως 1,5 εκ. ευρώ.

 

Πέραν των παραπάνω, σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και το χρηματοδοτικό εργαλείο Development Law Financial Instrument (DeLFI).

Ειδικότερα το DeLFI με προϋπολογισμό 500 εκ. ευρώ θα αποτελεί εγγυοδοτικό εργαλείο για επενδυτικά σχέδια που είναι ενταγμένα στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Θα κινηθεί σε 2 άξονες:

  1. Για κεφάλαιο κίνησης για προχρηματοδότηση του ποσού της επιχορήγησης (bridge financing)
  2. Για μακροπρόθεσμο δανεισμό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η χρηματοδότηση θα ξεκινά από 50.000 ευρώ και θα φθάνει έως και τα 10 εκ. ενώ η διάρκεια του δανείου θα είναι από 2 έως 10 έτη ανάλογα με τον χαρακτήρα του δανείου.

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ