15,5 εκατ. ευρώ για μεταποίηση προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας

Ποια προγράμματα «πάσχουν» στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ
18 Οκτωβρίου, 2019
Ανοίγει το LEADER για Ιδιωτικά έργα στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
18 Οκτωβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

15,5 εκατ. ευρώ για μεταποίηση προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας

18/10/2019

Επιδοτήσεις έως και 85% – Αιτήσεις μέχρι 15/11

Με επιδότηση που μπορεί να ανέλθει έως και στο 85% του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν όσοι υπαχθούν στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 15 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 20 χιλ. ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ.

Όροι συμμετοχής

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως και 85%, με τον υψηλότερο συντελεστή να αφορά επενδύσεις σε απομακρυσμένα νησιά. Για πράξεις, ωστόσο, οι οποίες εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο, το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 100%. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται τα δύο έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν και επενδυτικές δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2018.

Το Μέτρο 3.4.4 αφορά την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή και κτηριακή επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν την προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργείται μέσω του ΠΣΚΕ, από τον προϊστάμενο και τα στελέχη της αρμόδιας μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου μητρώου αξιολογητών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική.

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια και τα κριτήρια όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πράξεων. Κατά το στάδιο αυτό -και εφόσον κριθεί αναγκαίο- η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αιτούντα φορέα την υποβολή διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή τους, η αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί το σύνολο των πρόσθετων ζητηθέντων στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.

Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών. Κατά το στάδιο αυτό -και εφόσον κριθεί αναγκαίο- η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη διασταύρωση / επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή / και να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον φορέα την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα κριτήρια επιλογής πράξεων.

Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους του αρμόδιου εισηγητή, ακολουθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ από τον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Πίνακες κατάταξης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί κατά τη χρονική περίοδο του κύκλου αξιολόγησης και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.
Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης παράγονται οι ακόλουθοι προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι οριστικοποιούνται με την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο: http://www.ependyseis.gr.

Ποια νησιά θεωρούνται απομακρυσμένα

Το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται αναλόγως της χωροθέτησης των πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, και της κατηγορίας του δικαιούχου.

Στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας), η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας), τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης), οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας), οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας) και οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της μμε. Δηλαδή μπορούν να υπαχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος υπάγονται επενδυτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
  • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
  • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
  • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ.

Οι στόχοι των παραπάνω πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

α) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

β) Μηχανολογική ή και κτηριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

γ) Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των παραπάνω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες β’ και γ’ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Πηγή: Ναυτεμπορική