Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Τράπεζες: Οι προτεραιότητες των τεσσάρων συστημικών για το 2021
24 Δεκεμβρίου, 2020
Μειωμένα ενοίκια Δεκεμβρίου: Τα βήματα για να λάβετε την αποζημίωση 50%
31 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

31/12/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε Πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκ. ευρώ, για χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece».  

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, δύναται να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης με στόχο την κάλυψη των εξόδων τους σε Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια,
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020,
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις,
  • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ,
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα,
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης,
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2020.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.

Πηγή: antagonistikotita.gr