Τρέχει το εργαλείο στήριξης των startups

Πώς θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 600 χιλιάδες κτίρια – Οι αλλαγές στο νέο “Εξοικονομώ”
27 Αυγούστου, 2021
Επιδότηση εστίασης: Πληρωμές ως τα μέσα Σεπτεμβρίου
3 Σεπτεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Τρέχει το εργαλείο στήριξης των startups

27/08/2021

Ευρωπαϊκά κονδύλια 49,3 εκατ. ευρώ απομένουν στο «ταμείο» -Μέχρι 30/9 η υποβολή αιτήσεων

Σχεδόν 50 εκατ. ευρώ απομένουν ακόμη στο «ταμείο» για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες ή θα εγγραφούν στη συνέχεια στο εθνικό μητρώο «Eleνate Greece», το οποίο συστάθηκε τον προηγούμενο χρόνο με στόχο την «πιστοποίηση» των ελληνικών startups.

Ειδικότερα, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Eleνate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» έχουν απορροφηθεί 10,7 εκατ. ευρώ, επί συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για m δράση. – Τα 10,7 εκατ. ευρώ, έχουν χορηγηθεί σε 144 νεοφυείς επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης.

Έως αυτή m στιγμή, αίτηση ενίσχυσης έχουν υnοβάλει 299 επιχειρήσεις, ενώ εκτός των 144 που έχουν εγκριθεί, υπάρχουν και άλλες 25 επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Στο επόμενο διάστημα, αναμένεται η έγκριση και άλλων αιτήσεων χρηματοδότησης, ενώ η υποβολή των αιτήσεων-εάν &v δοθεί παράταση- θα μπορεί να γίνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ: Οι ωφελούμενοι, μάλιστα, μπορούν να επιλέξουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη επιχείρηση έχει λάβει και άλλες ενισχύσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι μικρότερο του 80%, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση (σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από m συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει, να μην υπερβαίνει το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης (κωδικός 102),
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης (κωδικός202)του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες (κωδικοί 181, 281, 481),
 • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019 ή 2020):. 102,202,181,281,481,185,285 και 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Κριτήρια συμμετοχής

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Eleνate Greece» (www.eleνategreece.gr), που συστάθηκε και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας /Τμήμα Γ’ Καινοτομίας.
 2. Η δραστηριότητα mς επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
 3. Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
 4. Να έχουν κάνει έναρξη έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 5. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Επιλέξιμες Δραστηριότητες {ΚΑΔ)». Ο ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κύριας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α:.Ε., με έδρα την ελληνική επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν. υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον αυτό διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΙΈΜΗ).
 7. Να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το ΓΈΜΗ.
 8. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των6250 ευρώ.
 9. Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ή υπεύθυνη δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020. Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης· φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης,
 10. Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
 11. Να μην αποτελούσαν σάς 31 Δεκεμβρίου 2019 προβληματικές επιχειρήσεις ή εφόσον ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
 1. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυσηδεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 1. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβειη ωφελούμενη επιχείρηση (σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C (2020)1863 Ανακοίνωσης και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλων μορφών ενίσχυσης, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδία κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο του 1,8 εκατ. ευρώ.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί και αφού

έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών

Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου ‘Έleνate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19».

Αξιολόγηση αιτήσεων

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων.

Η μεθοδολογία ελέγχου ορίζεται ως ακολούθως: Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται από νεοφυείς επιχειρήσεις προς επιχορήγηση αξιολογείται με άμεση αξιολόγηση και με βάση την πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

Εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, προωθείται για ένταξη στη δράση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται. Συγκεκριμένα, αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες κατά το προηγούμενο στάδιο υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οριστικοποιήθηκαν είναι διαθέσιμες προς επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων, ενώ μέσω του ΠΣΚΕ τα στοιχεία των αιτήσεων είναι διαθέσιμα (σε διάφορες μορφές) για τη χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ.

Πηγή: Ναυτεμπορική