Πότε απαλλάσσονται από τα χρέη ΕΦΚΑ στελέχη εταιρειών

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV: Στοχευμένη και «δώρο» μέρος του ποσού
2 Οκτωβρίου, 2020
Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές στην εφορία – Ποιους θα αφορά
2 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πότε απαλλάσσονται από τα χρέη ΕΦΚΑ στελέχη εταιρειών

02/10/2020

Τι ορίζει η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ

Αναστέλλεται προσωρινά από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ η έκδοση κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών κατά συνυπόχρεων υπευθύνων Νομικών Προσώπων, οι οποίοι ευθύνονται για μέρος μόνο της συνολικής οφειλής. Ποσά, μάλιστα, τα οποία εισπράχθηκαν και εξόφλησαν εν μέρει ή εν όλω οφειλές εκτός περιόδου ευθύνης των εν λόγω συνυπόχρεων υπευθύνων, μπορούν πλέον να επιστραφούν εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2019, όταν ξεκίνησε να ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών, οι οποίες επιβλήθηκαν για οφειλές εκτός περιόδου ευθύνης των συνυπόχρεων μπορούν να περιοριστούν ή ακόμα και να αρθούν κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. 

Αυτά ορίζει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ που εξειδικεύει το νέο θεσμικό πλαίσιο της αλληλέγγυας ευθύνης στα Νομικά Πρόσωπα, βάσει του οποίου η ευθύνη οριοθετείται εντός της διάρκειας της θητείας των κατά νόμο συνυπόχρεων προσώπων εξαιρώντας οφειλές, οι προθεσμίες καταβολής των οποίων έληξαν πρωτύτερα της ανάληψης των καθηκόντων τους. Αυτό είναι και το καινοτόμο στοιχείο του νέου πλαισίου: η συσχέτιση της ευθύνης των συνυπόχρεων προσώπων αφενός με τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου με την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας από πλευράς των εν λόγω προσώπων. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης, δηλαδή από τις 12/12/2019 κι εφεξής, οι συνυπόχρεοι ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο που διοικούν μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η εμπρόθεσμη καταβολή έληξε εντός της θητείας τους υπό αυτήν την ιδιότητα. Αντίθετα, παύει η ευθύνη τους για τις οφειλές οι οποίες είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής (και πριν από την έναρξη της θητείας τους). 

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, το συνυπόχρεο πρόσωπο με ιδιότητα ευθύνης «009 – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» και θητεία ευθύνης από 15/10/2015 μέχρι 16/9/2018, ευθύνεται μόνο για τις οφειλές του πρωτοφειλέτη με νομική μορφή «008 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)» με χρονική περίοδο ασφάλισης από τον 9/2015 μέχρι και τον 7/2018, διότι η προθεσμία καταβολής για τον 9/2015 έληξε στις 30/10/2015, δηλαδή εντός της θητείας του, όπως και η προθεσμία καταβολής για τον 7/2018, η οποία έληξε στις 31/8/2018. Για τον 8/2018 δεν ευθύνεται διότι n προθεσμία καταβολής έληξε μετά τη λήξη της θητείας του, στις 30/9/2018.

Στην ευθύνη των διοικούντων Νομικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται πλέον πράξεις βεβαίωσης οφειλής που ανάγονται σε περιόδους ασφάλισης οι οποίες αρχίζουν εντός του προηγούμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της θητείας τους και λήγουν εντός του προπροηγούμενου μήνα από τον μήνα λήξης της θητείας τους. Η έκταση της ευθύνης τους κατ’ εξαίρεση διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει και οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και πριν από την έναρξη της θητείας τους, μόνο εφόσον οι εν λόγω οφειλές είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και η εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ρύθμισης έληξε -με αποτέλεσμα η ρύθμιση να απολέσθηκε- κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Η έκδοση κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών κατά των πρωτοφειλετών (νομικών προσώπων) συνεχίζεται. Επίσης συνεχίζεται η έκδοση κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών κατά των συνυπόχρεων διοικούντων, μόνο εφόσον ευθύνονται για το σύνολο της οφειλής, π.χ. κατά του ενεργού διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρείας ο οποίος τυγχάνει και ο μόνος.

Αναφορικά με την κατάσχεση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων συνυπόχρεων προσώπων εφιστάται η προσοχή στους εκδότες των παραγγελιών κατάσχεσης ως προς την ορθή επιλογή των παραστατικών οφειλής. Αν κατά την έρευνα του δικαστικού επιμελητή εντοπιστεί κατασχετέο περιουσιακό στοιχείο συνυπόχρεου υπευθύνου (με μερική ευθύνη) τότε κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον δικαστικό επιμελητή η παραγγελία θα ανακαλείται ως έχει και θα εκδίδεται νέα με επιλογή μόνο των ορθών πράξεων βεβαίωσης οφειλής, εξαιρώντας τις πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει καθόλου ευθύνη καταβολής. 

Η νέα διάταξη καταλαμβάνει όλα τα νομικά πρόσωπα (και τους διοικούντες αυτά) οι οποίοι τυγχάνουν εργοδότες και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές όλων των τ.ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.), ενώ δεν αφορά τη διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά οφειλετών φυσικών προσώπων (ασφαλισμένων μισθωτών και μη μισθωτών) η οποία συνεχίζεται ως έχει. 

Πηγή: Ναυτεμπορική