4 «δρόμοι» αποφυγής των τεκμηρίων

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη και ασφαλιστικές εισφορές
11 Νοεμβρίου, 2022
Η ωρολογιακή βόμβα από το «πάγωμα» των πλειστηριασμών
11 Νοεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

4 «δρόμοι» αποφυγής των τεκμηρίων

11/11/2022

Οι μέθοδοι που μπορούν να καλύψουν τυχόν διαφορές φορολογητέου εισοδήματος στις δηλώσεις του 2023

Περιθώριο μικρότερο των δύο μηνών έχουν οι φορολογούμενοι για να αξιοποιήσουν τέσσερις εναλλακτικές ώστε να αποφύγουν τις παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβουν τα τεκμήρια στις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους.

Οι τέσσερις εναλλακτικές δυνατότητες εξασφαλίζουν στους φορολογούμενους το δικαίωμα να ισχυριστούν ότι το 2022 είχαν στη διάθεσή τους χρηματικά ποσά ικανά να καλύψουν τις πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2023, εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη στην κατοχή τους εδώ και πολλά χρόνια ή απέκτησαν εντός του 2022 ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, για τα οποία ισχύουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας που μπορεί να προσδιορίσουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικά αποκτώμενου, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022:

  • είτε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης άλλων περιουσιακών μεγάλης αξίας και να έχουν εισπράξει τα συμφωνηθέντα τιμήματα
  • είτε να έχουν υπολογίσει με ακρίβεια τα ποσά που έχουν προκύψει ως πρόσθετα «αποταμιευθέντα έσοδα» από τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν τα έτη προ του 2022, για να αξιοποιήσουν τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω της «ανάλωσης κεφαλαίου»
  • είτε να έχουν συνάψει δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικά ώστε να έχουν εκταμιευτεί τα ποσά των δανείων και να έχουν διατεθεί για να καλυφθούν δαπάνες συντήρησης παλαιών ή αγοράς νέων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας
  • είτε να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας γονικών παροχών-δωρεών για χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους που έχουν λάβει από γονείς ή άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Οι τέσσερις αυτές εναλλακτικές διαδικασίες απόδειξης της ύπαρξης χρηματικών ποσών μεγάλου ύψους που μπορούν να καλύψουν επιπλέον διαφορές φορολογητέου εισοδήματος οι οποίες προκύπτουν λόγω της εφαρμογής των διατάξεων για τα τεκμήρια της εφορίας θα πρέπει να έχουν αξιοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Κι αυτό προκειμένου οι φορολογούμενοι να μπορούν να επικαλεστούν τα ποσά αυτά στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022, ώστε να δικαιολογήσουν τις επιπλέον διαφορές εισοδήματος και να αποφύγουν την υποχρέωση καταβολής πρόσθετων φόρων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2023, για τα εισοδήματα του 2022, τα παρακάτω ποσά:

  1. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε εντός του 2022 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2022 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.
  2. Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2022 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί.
  3. Ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2022 ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2022.

Πηγή: Ναυτεμπορική