Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μμε προκηρύσσεται τις επόμενες μέρες

Ποιοι και πόσο θα πληρώσουν φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης
15 Φεβρουαρίου, 2018
Ο νέος κατάλογος με τις μη συνεργάσιμες φορολογικά χώρες
20 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μμε προκηρύσσεται τις επόμενες μέρες

[:el]16/02/2018

Επιδότηση επενδύσεων προϋπολογισμού 250.000-2.500.000 ευρώ – 30 εκατ. η δημόσια δαπάνη

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, προβλέπει η νέα δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» που αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επομένων ημερών. Στο πλαίσιο της δράσης της οποίας η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον σημειώνεται ότι κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων. Συνεπώς, μπορούν να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση. Υπογραμμίζεται ότι η δράση αφορά αυστηρά την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και εν- διάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

  1. 1. Απόβλητα Αστικού σκοπού: Αστικά στερεά απόβλητα, Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης (συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.λπ.), Ιλύς αστικού τύπου.
  2. 2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων: Βιομηχανικά απόβλητα, Ειδικά ρεύματα υλικών (οχήματα, έλαια, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα υγειονομικών μονάδων κ.λπ.).
  3. 3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
  4. 4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
  5. 5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες: Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες: Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα που θα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

Ανακύκλωσης: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας «Ανάκτηση» θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Επίσης σημειώνεται ότι η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]