Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία

ΤΕΠΙΧ: Πράσινο φως για δάνεια 800 εκατ. σε μικρομεσαίους
25 Σεπτεμβρίου, 2020
Ενίσχυση έως 50.000 ευρώ στις επιχειρήσεις της Δ. Ελλάδας
25 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία

25/09/2020

Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκών Δικτύων Έρευνας

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ».

Αφορά σε προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από την Clean Sky 2, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, και οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως επιλαχούσες και  ικανοποιούν τις προτεραιότητες της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Θα χρηματοδοτηθούν επίσης συμπληρωματικές δράσεις (part C, ESIF WP) συμβατές με τις προτεραιότητες της RIS3, που υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την κυρίως πρόταση στο πλαίσιο της 10ης πρόσκλησης της CleanSky 2. 

Προϋπολογισμός Δράσης

1.236.875,00 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

α)  Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β)  Επιχειρήσεις,
γ)  Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός Έργων & Επιδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη για κάθε έργο μπορεί να ανέλθει από 250.000 έως 500.000 ευρώ.  

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται ανά κατηγορία δικαιούχου από 25% έως 80%

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικών Υποβολών: 17/09/2020 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικών Υποβολών: 21/10/2020 και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πηγή: antagonistikotita.gr