ΕΣΠΑ: Νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

OAEE: Ανάρτηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 & Ν.4321/2015 στον ”Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου”
1 Ιουνίου, 2018
100 εκατ. ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση
8 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

04/06/2018_x000D_
_x000D_
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης._x000D_
_x000D_
Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%._x000D_
_x000D_
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινάει στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ._x000D_
_x000D_
H πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της._x000D_
_x000D_
Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας._x000D_
_x000D_
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους._x000D_
_x000D_
Η περίληψη της δράσης_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_