100 εκατ. ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση

Το σχέδιο για πληρωμή φόρων σε 12 δόσεις για όλους!
4 Ιουνίου, 2018
Βήμα προς βήμα η διαδικασία για απαλλαγή από ΦΠΑ με το… καλημέρα
11 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

100 εκατ. ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση

08/06/2018_x000D_
_x000D_
[ΕΠΑνΕΚ] Επιχορηγήσεις έως και 200.000 ευρώ σε μμε για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και ανάπτυξη υπηρεσιών_x000D_
_x000D_
Στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποσκοπούν οι δύο νέες δράσεις που ενεργοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα -Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)._x000D_
_x000D_
Πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ έκαστη), οι οποίες θα ενισχύσουν τις δικαιούχες επιχειρήσεις, είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο. Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΙΠΕ)._x000D_
_x000D_
Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως και τις 200.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017._x000D_
_x000D_
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 11 Ιουνίου και «κλείνει» στις 17 Σεπτεμβρίου. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει ή χρησιμοποιεί. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες -ανώτατη (15-18 βαθμοί, ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί, χαμηλή (0-4 βαθμοί) που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά._x000D_
_x000D_
Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση. Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο νέες δράσεις είναι:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. «Ψηφιακό Βήμα»: Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 2. «Ψηφιακό Άλμα»: Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 2. _x000D_

_x000D_
Η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει εκείνο τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή αναβάθμισή της κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα._x000D_
_x000D_
Για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις στις δράσεις θα πρέπει:_x000D_

  _x000D_

 • Να εμφανίζουν την τελευταία διετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • _x000D_

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • _x000D_

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • _x000D_

 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • _x000D_

 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • _x000D_

 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • _x000D_

 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • _x000D_

_x000D_
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και στις δύο δράσεις. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα τα κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και το επενδυτικό σχέδιο/ψηφιακή ταυτότητα επιχείρησης,_x000D_
_x000D_
Ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο των δύο δράσεων, επιδοτούμενες είναι οι εξής δαπάνες:_x000D_
_x000D_
α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών._x000D_
_x000D_
β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού._x000D_

  _x000D_

 1. y) Ηλεκτρονικό κατάστημα, απαραίτητα με χαρακτηριστικά: Δύο τουλάχιστον γλώσσες, mobile responsiνe και λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 2. _x000D_

_x000D_
δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocatioη), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads ), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού._x000D_
_x000D_
ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική