ΕΣΠΑ 2021-27: 700 εκατ. ευρώ σε μία «νέα εργαλειοθήκη» για τις μικρομεσαίες

Διορθώσεις για 150.000 επιδοτούμενες προσλήψεις και «Πρώτο Ένσημο»
27 Ιανουαρίου, 2023
ΕΣΠΑ: Γιατί μένουν εκτός 22.000 επιχειρήσεις franchise
27 Ιανουαρίου, 2023
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2021-27: 700 εκατ. ευρώ σε μία «νέα εργαλειοθήκη» για τις μικρομεσαίες

27/01/2023

Προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και αμέσως μετά η προκήρυξη του προγράμματος από το ΥΠΑΝΕ

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο δύο δράσεων, με την κάθε μία να «απορροφά» από 350 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός των 700 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) το καθιστά το μεγαλύτερο από απόψεως ποσού στο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, καθεμία από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
– Τη δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.
– Τη δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό επιδότησης) μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 40% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού και μέρος αυτής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά κατόπιν προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους θα παρέχεται στις επιχειρήσεις πρόσθετη ενίσχυση ποσοστού 10% εφόσον υλοποίησαν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του τελικά πιστοποιούμενου και ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους του έργου τους.

Οι δύο δράσεις

Στη Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι οι ίδιες με αυτές της Δράσης 1, με εξαίρεση τον αριθμό ΕΜΕ, όπου θα πρέπει να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι και γι’ αυτή τη δράση προβλέπεται η προσαύξηση του 10% για τις δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης».

Ποσοστά ενίσχυσης

  1. καθεστώς De minimis 40% (+10% για δαπάνες πράσινης μετάβασης GREEN).
  2. καθεστώς ΓΑΚ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εκτός ΓΑΚ επιδότηση 40%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εκτός ΓΑΚ επιδότηση 40%.