ΕΣΠΑ 2014-2020: Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθείτε

Τα 11 συνηθισμένα λάθη στο Ε9 που διογκώνουν τον ΕΝΦΙΑ – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι διορθώσεις
23 Οκτωβρίου, 2015
Σταθάκης: 4,5 δισ. ως τον Μάρτιο από το ΕΣΠΑ
30 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθείτε

[:el]23/10/2015

Προδημοσιεύθηκαν πριν λίγες ημέρες τα τέσσερα πρώτα προγράμματα για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μετά από πολύμηνη αναμονή. Για το χρόνο των προκηρύξεων των συγκεκριμένων προγραμμάτων, που θα καθορίσουν και όλες τις λεπτομέρειες, δεν έχουμε σαφή εικόνα, αν και πληροφορίες τις τοποθετούν στις αρχές Δεκεμβρίου. Πόσο έτοιμες είναι όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις να «υποδεχτούν» το νέο ΕΣΠΑ και να καταθέσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις;

Όλα οι δράσεις ΕΣΠΑ έχουν κάποιες «κοινές» προϋποθέσεις, κάποια «κοινά» δικαιολογητικά, κάποιες «κοινές» διαδικασίες, που αν και κοστίζουν ελάχιστα, χρειάζονται χρόνο. Και γενικότερα, τι απαιτείται για την κατάθεση του φακέλου.

 • Μελέτη για κάθε ΚΑΔ (Κωδικός δραστηριότητας) ξεχωριστά, και ανάδειξη του κύριου (μεγαλύτερος τζίρος)
 • Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για τις επιχειρήσεις με αντίστοιχη υποχρέωση σύνταξης), φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα ημερολογιακά έτη (χρήση)
 • Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
 • Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός τριμήνου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση.
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Το βιογραφικό του υποψηφίου (ή των μετόχων/ εταίρων της επιχείρησης).
 • Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι με βεβαίωση του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου εταιρικών ή προσωπικών καταθετικών λογαριασμών
 • Το μισθωτήριο του χώρου που θα γίνει η επένδυση. (Ισχύει μόνο στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επεμβάσεις στα κτιριακά)
 • Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού

Τα παραπάνω είναι κάποια στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε κατάθεση φακέλου για το ΕΣΠΑ. Ενώ πρόκειται συνήθως για απλά στοιχεία, είναι οι κύριες αιτίες που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κατάθεση ή και ελλείψεις. Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν να συλλέγουν τα περισσότερα από αυτά από τώρα.[:]