Επιδότηση για απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τα γκρίζα σημεία των 120 δόσεων για οφειλές προς τα Ταμεία
25 Ιανουαρίου, 2019
Πώς δίνεται έκπτωση φόρου για πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων
25 Ιανουαρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Επιδότηση για απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

25/01/2019

«Ανοίγει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου. Στα 150 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του καθεστώτος. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες.

Με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αναμένεται να «ανοίξει» την επόμενη εβδομάδα ο τρίτος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το συγκεκριμένο καθεστώς – πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν ενισχύσεις για την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων, με την παροχή φορολογικής απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς, έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  1. Ατομική επιχείρηση.
  2. Εμπορική εταιρεία.
  3. Συνεταιρισμός.
  4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
  5. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
  7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού,

β. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Η μορφή ενίσχυσης

Όπως προαναφέρθηκε, τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς, ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται από το δικαιούχο σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ ανά όμιλο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις ενισχυόμενες δαπάνες, περιλαμβάνονται όσες σχετίζονται με την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του καθεστώτος, είναι οι εξής:

– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων.

– Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, β. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, γ. η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς, δ. στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, ε. η αγορά πραγματοποιείται από μικρομεσαία επιχείρησης.

– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Σημειώνεται ότι δεν ενισχύεται η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων.

Υπογραμμίζεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

Πηγή: Euro2day.gr