Ενίσχυση έως 75% με τα νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού

Προ των πυλών χρηματοδοτικά προγράμματα 1,7 δις. Ευρώ.
4 Αυγούστου, 2023
Έρχεται νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών της Εφορίας
4 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

Ενίσχυση έως 75% με τα νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού

4/08/2023

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4887/2022 παρέχει επιδοτήσεις με ποσοστά έως 75% για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.  

Μαζί με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας καθώς προβλέπει σημαντικά επενδυτικά κίνητρα με τη μορφή επιδότησης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης του leasing και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Hμερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023 και η ημερομηνία λήξης υποβολών η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

 

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • για συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, απαιτείται προέγκριση χορήγησης η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγή.

 

«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

 

Hμερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 12η Ιουνίου 2023 και η ημερομηνία λήξης υποβολών η 13η Οκτωβρίου 2023.

 

 

Μορφές τουριστικών μονάδων που αφορά

 

 • Ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχειακών μονάδων 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων
 • ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό Camping από 3 αστέρια (και glamping)
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (CONDO HOTELS)

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Κατασκευή- Επέκταση και εκσυγχρονισμός-Ενεργειακή Αναβάθμιση)και περιβάλλων χώρος
 • Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας– πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος (νέο προσωπικό)
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής:
• 50.000 – 3.000.000€ για ΚοινΣΕΠ κλπ.
• 100.000 – 3.000.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
• 250.000 – 3.000.000€ για μικρές επιχειρήσεις
• 500.000 – 3.000.000€ για Μεσαίες
• 1.000.000 – 5.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Τα % ενίσχυσης κυμαίνονται από 15-70% του προϋπολογισμού του σχεδίου  ανάλογα την Περιφέρεια

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, απαιτείται προέγκριση χορήγησης η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγή.

 

Η BOXMIND διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία ειδικά στην εκπόνηση και υποβολή φακέλων συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και στην ολοκληρωμένη υλοποίηση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2108056696 είτε μέσω mail στο info@boxmind.gr ώστε να επιλέξουμε την βέλτιστη δυνατή για την περίπτωση σας λύση.