Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ποιοτικό εκσυγχρονισμό

Τέλη έτους το αίτημα παράτασης για εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη
12 Σεπτεμβρίου, 2018
ΕΣΠΑ: Ένεση ρευστότητας 400 εκατ. ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις
17 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ποιοτικό εκσυγχρονισμό

14/09/2018_x000D_
_x000D_
Ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους_x000D_
_x000D_
Την επιχορήγηση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα αυτών που δραστηριοποιούνται στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους, αποσκοπεί το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Ήδη στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 41 επενδυτικά σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,2 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και με ποσοστό επιδότησης 50%, ενώ επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων._x000D_
_x000D_
Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων γιά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού._x000D_
_x000D_
Η υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019._x000D_
_x000D_
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:_x000D_

  _x000D_

 • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια,
 • _x000D_

 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια σmν οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο,
 • _x000D_

 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης αυτής,
 • _x000D_

 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 • _x000D_

 • να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013,
 • _x000D_

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • _x000D_

 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • _x000D_

 • να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκρισή χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • _x000D_

 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης,
 • _x000D_

 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 • _x000D_

 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μια ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνον στις περιπτώσεις οικειοθελούς απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής.
 • _x000D_

_x000D_
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:_x000D_

  _x000D_

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου τωy οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού,
 • _x000D_

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.
 • _x000D_

_x000D_
Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μεσαίες επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση: είτε απασχολεί τουλάχιστον 50, και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας επιχείρησης), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες δαπάνες_x000D_
_x000D_
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στο πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές._x000D_
_x000D_
Από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:_x000D_

  _x000D_

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες,
 2. _x000D_

 3. Δασοκομία και υλοτομία,
 4. _x000D_

 5. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 6. _x000D_

_x000D_
Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 50.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανημένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες._x000D_
_x000D_
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος, είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Μηχανήματα – εξοπλισμός, 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητος, 3. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, 4. Μεταφορικά μέσα, 5. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας).
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική