Από 1η Ιουνίου οι αιτήσεις για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

13,1 εκατ. από το ΕΣΠΑ για «Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας»
1 Ιουνίου, 2023
Κίνητρα για ΜμΕ μέσω του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
2 Ιουνίου, 2023
Δείτε τα όλα

 Από 1η Ιουνίου οι αιτήσεις για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Hμερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023 και η ημερομηνία λήξης υποβολών η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

02/06/2023

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

 

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • για συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

 

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, απαιτείται προέγκριση χορήγησης η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγή.

 

 

Η BOXMIND διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία ειδικά στην εκπόνηση και υποβολή φακέλων συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και στην ολοκληρωμένη υλοποίηση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2108056696 είτε μέσω mail στο info@boxmind.grώστε να επιλέξουμε την βέλτιστη δυνατή για την περίπτωση σας λύση.