53 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιχορηγήσεις για αγροτικές επενδύσεις
1 Σεπτεμβρίου, 2017
ΕΒΕΑ: Επιδοτούμενα προγράμματα για εκπαίδευση εργαζομένων
1 Σεπτεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

53 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]01/09/2017

[ΕΛΙΔΕΚ] Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων

Με 53 εκατ. ευρώ κάνει πρεμιέρα η πρώτη προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητών ερευνητικών κέντρων. Κύριος στόχος της προκήρυξης, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής  επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ και ερευνητές/τριες των (ΕΡΕ/ΕΛΕ) ερευνητικών κέντρων του αρ.13α του ν. 4310/2014.

Τα ερευνητικά έργα των επιστημονικών υπευθύνων θα υλοποιηθούν σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά, με τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου θα υλοποιηθούν.

Το έργο θα μπορεί θα υλοποιηθεί σε φορέα υποδοχής ο οποίος είναι ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο της χώρας στο προσωπικό του οποίου ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος του κάθε έργου. Ο φορέας υποδοχής θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για τη διαχείρισή του.

Στην υλοποίηση του έργου μπορεί να συμμετέχουν, εκτός από τον/την επιστημονικό υπεύθυνο της πρότασης, ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που ανήκει στον φορέα υποδοχής ή άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων της χώρας, καθώς και μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του επιστημονικού υπεύθυνου.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής και να πληροί κριτήρια επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη.

Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου θα είναι:

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, βιβλία.
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών διατριβών, άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, μελέτες κοινωνικού χαρακτήρα. πιλοτικές μονάδες κ.λπ.
  • Τεχνικές αναφορές.
  • Ανάπτυξη /διαχείριση / υποστήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Υπογραμμίζεται ότι συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα στη βάση της συμπληρωματικότητας και των σαφώς διακριτών ρόλων, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, είναι δυνατή, κατόπιν πλήρους και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

Επιστημονικές περιοχές έρευνας:

Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες. Επιστήμες Ζωής, (Ιατρικής και επιστημών υγείας),Γεωπονικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες), Περιβάλλον και Ενέργεια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης προ0βλέπεται και η χρηματοδότηση προτάσεων έντονα διεπιστημονικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή θα είναι ένας ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

Χρονική διάρκεια:

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Κατά υλοποίηση του έργου ο επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να αιτηθεί παράταση της αρχικά δηλωθείσας διάρκειας του έργου, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του ερευνητικού έργου μαζί με το διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση και η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξής του.

Προϋπολογισμός και κατηγορίες δαπανών:

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ. Ποσό 23 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και ποσό 30 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμο για την προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας ο οποίος θα έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την εν γένει ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιστημονική ανάπτυξη των φορέων στους οποίους θα εγκατασταθεί.

Το παραπάνω ποσό των 23 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε δύο σκέλη ως εξής:

  • Ένα ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση έργων που θα έχουν υποβληθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και ΕΡΕ/ΕΛΕ των βαθμίδων: καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, διευθυντή Ερευνών (ΕΛΕ Α’), κύριου ερευνητή (ΕΛΕ Β’).
  • Ένα ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση έργων που έχουν υποβληθεί από μέλη ΔΕΠJΕΠ και ΕΡΕ/ΕΛΕ των βαθμίδων: επίκουρου καθηγητή, λέκτορα (καθηγητή εφαρμογών), εντεταλμένου ερευνητή (ΕΛΕ Γ), δόκιμου ερευνητή (ΕΛΕ Δ’).

Υποβολή προτάσεων:

Η υποβολή κάθε πρότασης θα γίνει ηλεκτρονικά από τον επιστημονικό υπεύθυνο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν εκτεταμένες περιλήψεις του προτεινόμενου έργου, στις οποίες θα τεκμηριώνονται η επιστημονική πρωτοτυπία, θα παρατίθεται η επιστημονική και κοινωνική απήχηση, καθώς και σχέδιο υλοποίησης. Επίσης στη φάση αυτή θα υποβάλλεται βιογραφικό του επιστημονικού υπευθύνου καθώς και των άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας. Για τις προτάσεις οι οποίες θα κριθούν επιτυχείς κατά την αξιολόγηση της α’ φάσης οι επιστημονικοί υπεύθυνοι θα κληθούν να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις προς αξιολόγηση στη β’ φάση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ως επιστημονικοί υπεύθυνοι. Η υποβολή της πρότασης γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr). Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.gsrt.gr και erevna.minedu.goν.gr.

Ανώτατο όριο χρηματοδότησης 200.000 ευρώ

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργοu είναι τα 200.000 ευρώ. Στηv περίπτωση όπου αιτείται προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας ο επιστημονικός υπεύθυνος θα μπορεί να υποβάλει την πρότασή του με το αντίστοιχο αίτημα, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς αναφορικά με:

-Τn σημασία του εξοπλισμού yια τηv ευρύτερη ακαδημαϊκή και επιστημονική ανάπτυξη του φορέα στον οποίο θα εyκατασταθεί ο εξοπλισμός. Στηv περίπτωση αυτή θα συνεκτιμηθεί βεβαίωση υποστήριξης από τη διοίκηση του φορέα υποδοχής.

– Πρόβλεψη του επιστημονικού/τεχνικού δυναμικού το οποίο θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

-Τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης του εξοπλισμού και από επιστημονικό προσωπικό και εκτός του φορέα υποδοχής με στόχο την προαγωγή ευρύτερων επιστημονικών περιοχών και ενδεχομένως κοινωνικών αναγκών.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]