Κίνητρα για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

Γ. Τσακίρης: «Παράθυρο» για χαλάρωση κανονισμών ΕΣΠΑ και κρατικών ενισχύσεων
13 Μαρτίου, 2020
Τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
13 Μαρτίου, 2020
Δείτε τα όλα

Κίνητρα για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

13/03/2020

Ειδικό πρόγραμμα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επιδοτεί την ενσωμάτωση καινοτομίας, εφαρμοσμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Σε ποιους τομείς θα δοθεί προτεραιότητα.

Την επιχορήγηση επιχειρηματικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια αφορά η δράση «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 24 Απριλίου 2020.

Στόχος της δράσης, είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια διάρκειας έως 30 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 50.000 έως 300.000 ευρώ εφόσον συμμετέχει μία επιχείρηση στη σύμπραξη και έως του ποσού των 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις στη σύμπραξη.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν, πρέπει να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση, καινοτομίας, εφαρμοσμένης ή βιομηχανικής έρευνας και πειραματική ανάπτυξη στους τομείς Αγροδιατροφής/Γαστρονομίας, Θαλάσσιας Οικονομίας, Πράσινης/Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικής Οικονομίας και της Υγείας – Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης σε σύμπραξη τουλάχιστον με μια επιχείρηση. Ως επιχείρηση νοείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Αντίστοιχα, ως οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων νοείται κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Όροι και προϋποθέσεις

Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση (σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων της μίας επιχείρησης, το ρόλο του συντονιστή αναλαμβάνει αυτή με το μεγαλύτερο μερίδιο επένδυσης), έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Κάθε Δικαιούχος-επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για χρηματοδότηση μόνο ενός επενδυτικού σχεδίου το οποίο πρέπει να αποδείξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ότι θα μπορέσει να το υλοποιήσει.

Πηγή: Euro2day.gr