Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Τεχνολογία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πόσα δάνεια μοιράζουν οι τράπεζες μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ
12 Ιουνίου, 2020
ΕΕ: Έξτρα πόροι 314 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις
12 Ιουνίου, 2020
Δείτε τα όλα

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Τεχνολογία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

12/06/2020

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις, στη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2019 (φορολογικό έτος 2019).

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσέρχονται στη γενική γραμματεία για την κατάθεση αίτησης πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας το αργότερο έως και την καταληκτική ημέρα υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης.

Τα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουν:

1) Το έντυπο στοιχείων υποβολής για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου, το οποίο συμπληρωμένο στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων.

2) Φόρμα πιστοποίησης σε μορφή excel.

3) Το άρθρο 22α του ν.4172/2013 (Α’167).

4) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 100335 /28.06.2019 (Β΄ 2600) / και τίτλο: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» και την

5) Την με αριθμ. 45821/11.05.2020, ΦΕΚ (Β΄ 1902) τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ.

6) Την ΠΟΛ 1210/2017

7) Δικαιολογητικά και επεξηγήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22Α του

Ν. 4172/2013 (φορολογικού έτους 2019)

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου

Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαιώσεων και όχι για θέματα που άπτονται φορολογικού ενδιαφέροντος.

Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους ο σχετικός φάκελος, με τα ως άνω αρχεία / δικαιολογητικά να υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Διεύθυνση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, σε ψηφιακή μορφή (usb) χωρίς υποχρεωτική υποβολή και σε έντυπη μορφή.

Σε κάθε περίπτωση τα υποβληθέντα θα πρέπει να συνοδεύονται με αίτηση (διαβιβαστικό) του ενδιαφερόμενου δικαιούχου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους τεκμηρίωσης των δικαιούχων, υποβάλλονται σαρωμένα είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 9134 ΕΞ 2020/10.4.2020-ΑΔΑ 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ, εγκυκλίου με θέμα: «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».

Πηγή: Ναυτεμπορική