Τι να προσέξουν οι δανειολήπτες για να μη χάσουν την κρατική επιδότηση

Πώς θα γίνουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ρύθμισης οφειλής στον ΕΦΚΑ
17 Μαΐου, 2019
ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για 56.000 άνεργους
17 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Τι να προσέξουν οι δανειολήπτες για να μη χάσουν την κρατική επιδότηση

17/05/2019

Τον κίνδυνο να χάσουν την επιδότηση της δόσης στο δάνειο που θα ρυθμίσουν με τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αντιμετωπίζουν όσοι δανειολήπτες βρεθούν χωρίς κωδικό TAXISnet κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο νόμος 4605/2019 παρέχει το κίνητρο της συνεισφοράς του Δημοσίου, καλύπτοντας μέρος τη μηνιαίας δόσης του οφειλέτη όσο διαρκεί η ρύθμιση της οφειλής. Το ύψος της κρατικής επιδότησης θα κινείται από 20% έως 50% ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και 30% ενιαία για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Όπως επισημαίνουν στελέχη τραπεζών, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι για τη λήψη της κρατικής επιδότησης απαιτείται σχετική αίτηση από όλους τους εμπλεκόμενους στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ποσοστό στο ακίνητο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα με τον ΑΦΜ τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επιδότηση θα διαμορφωθεί μόνο στο ύψος του ποσοστού του κάθε εμπλεκόμενου.

Έτσι, αν στο ακίνητο έχουν ποσοστό 50% – 50% οι δύο σύζυγοι και ο ένας εξ αυτών δεν υποβάλλει αίτηση με τον ΑΦΜ του διότι δεν έχει ΑΦΜ, τότε η επιδότηση που κανονικά θα δικαιούνταν ο δανειολήπτης δεν θα είναι ολόκληρη, αλλά στο ήμισυ αυτής που θα του αναλογούσε κανονικά. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι δεν έχουν ΑΦΜ θα πρέπει να σπεύσουν στην έκδοσή του, δεδομένου μάλιστα ότι για τη διαδικασία υποβολής αίτησης ρύθμισης προβλέπεται διάρκεια ενός μηνός.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελεί το κομβικό “εργαλείο” για την εφαρμογή του νόμου, θα λειτουργήσει πλήρως στα τέλη Ιουνίου, με όλες τις διασυνδέσεις και τους αυτοματισμούς των αιτήσεων των δανειοληπτών. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα και τις διεπαφές από την ΑΑΔΕ, τον Τειρεσία και όλες τις τράπεζες προκειμένου να μπορεί να αξιολογεί αυτόματα και με διαφάνεια την επιλεξιμότητα των δανειοληπτών που θα υποβάλουν αίτηση για προστασία της κύριας κατοικίας.

Οι οφειλές που θα ρυθμίζονται μέσω της πλατφόρμας θα είναι προσωπικές και επιχειρηματικές οφειλές σε καθυστέρηση του αιτούντος δανειολήπτη ή τρίτου ενοχικά υπόχρεου (εγγυητής), εφόσον έχουν υποθήκη/προσημείωση υποθήκης σε πρώτη κατοικία του αιτούντος.

Η ρύθμιση για τον οφειλέτη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
– Ύψος: 120% εμπορικής αξίας ακινήτου και επιτόκιο Euribor τριμήνου + 2% (ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις)
– Χρονικό διάστημα: Έως 25 έτη, να μην υπερβαίνει το 80ό έτος ηλικίας, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής
– Εάν περισσότεροι πιστωτές: η μηνιαία δόση επιμερίζεται ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός στο πλειστηρίασμα (σε υποθετικό σενάριο πλειστηριασμού).

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο είναι:
1) Εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και βρίσκεται στην Ελλάδα (αποκλειστική ή κατ΄ ιδανικό μερίδιο – πλήρη και ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)

2) Είδος οφειλών: Οφειλές αιτούντος ή τρίτου ενοχικά υπόχρεου προς πιστωτικά ιδρύματα/ Ταμείο Παρακαταθηκών & δανείων/ εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
– Να έχει εγγραφεί υποθήκη/προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
– Να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31/12/2018
– Να μην έχει παραχωρηθεί για τις εν λόγω οφειλές εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
– Να μην έχουν ρυθμιστεί με άλλους νόμους (άρθ. 99 ν. 3588/2007, άρθ. 61 – 67 ν. 4307/2014, ν. 4469/2017) ή υφίσταται εκκρεμής αίτηση ρύθμισης.

3) Ύψος οφειλών (σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + λογιστικοποιημένοι τόκοι + τυχόν έξοδα εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή β) 100.000 ευρώ ανά πιστωτή αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή είναι σε αλλοδαπό νόμισμα, τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνονται από την ισοτιμία της ημέρας αίτησης.

4) Αξία προστατευόμενης κατοικίας: α) 250.000 ευρώ ή β) 175.000 ευρώ αν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια.
5) Οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους: 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά: α) 8.500 ευρώ για σύζυγο και β) 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3).
6) Κριτήριο περιουσίας (αν οι ρυθμιζόμενες οφειλές είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ): ακίνητη περιουσία οικογένειας + μεταφορικά μέσα αιτούντος και συζύγου μέχρι 80.000 ευρώ.

7) Κριτήριο περιουσίας: Καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πολύτιμα μέταλλα (νομίσματα/ράβδοι) οικογενείας μέχρι 15.000 ευρώ

8) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του ν. 3869/2010 (Κατσέλη) για α) δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, β) ύπαρξη επαρκούς περιουσίας αιτούντος ή έγινε δεκτή η αίτηση του ν. 3869/2010 αλλά ο οφειλέτης εξέπεσε ή καταγγέλθηκε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (εκτός αν η εν λόγω απόφαση εξαφανίστηκε/αναιρέθηκε).

Πηγή: Capital.gr