Τεχνολογική ενίσχυση επιχειρήσεων αγροδιατροφής με επιδότηση

Νέες εξαιρέσεις στο χτίσιμο του αφορολόγητου
12 Απριλίου, 2019
Αντισυνταγματική η αναδρομική φορολόγηση επισφαλών απαιτήσεων
12 Απριλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Τεχνολογική ενίσχυση επιχειρήσεων αγροδιατροφής με επιδότηση

12/04/2019

Επιδότηση έως και το 100% των επενδυτικών δαπανών που σχετίζονται με την τεχνολογική τους αναβάθμιση μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Οι όροι του προγράμματος.

Στην τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής, αποσκοπεί το πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων». Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αρχίζει στις 16 Απριλίου και λήγει στις 30 Μαϊου 2019.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση που κυμαίνεται από 35% έως και 100% (ανάλογα με το είδος της δαπάνης) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ανάπτυξη καινοτομίας, εφαρμοσμένη ή βιομηχανικής έρευνας,” πειραματική ανάπτυξη, τα οποία πρέπει να συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με την αλυσίδα αξίας αγροδιατροφής. Στο πλαίσιο της δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να είναι από 50.00 έως 400.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. . Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011(ΚΟΙΝΣΕΠ).

Το κάθε επενδυτικό έργο, μπορεί να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, ή με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, μπορεί να εκτελείται από: ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ, εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων οι δαπάνες για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο, η αγορά οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτησης και επικύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

Πηγή: Euro2day.gr