Ταμείο Ανάκαμψης: €199 εκατ. για επενδύσεις στη πράσινη βιομηχανία.

«Κόκκινα» δάνεια: Έρχεται δικαίωμα επαναγοράς 
22 Σεπτεμβρίου, 2023
Aγοραπωλησίες ακινήτων και βραχυχρόνια μίσθωση: Οι νέες δομικές αλλαγές
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Ταμείο Ανάκαμψης: €199 εκατ. για επενδύσεις στη πράσινη βιομηχανία.

Αντικείμενο της Δράσης «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας Produc-e Green» είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

22/09/2023

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000€.

Δικαιούχοι της Δράσης

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί σε αυτήν, υπό τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου .

δ) Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντων ή της συνολικής παροχής υπηρεσιών / υπηρεσίας που αφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση.

Επί μεγάλων επιχειρήσεων απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τωνν τριών τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

  1. Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση που θα αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά)

  • Aγορά γης, κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
  • Αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO.
  • Δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (για ΜμΕ).

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας Produc-e Green» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης / Ελάχιστος προϋπολογισμός

Μεγάλη / 1.000.000 €

Μεσαία / 500.000€

Μικρή / 300.000€.

Ένταση της ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30/11/2023

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ