Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πόσο θα αυξήσουν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων
25 Νοεμβρίου, 2022
Διπλασιάζονται οι δόσεις σε 24 για ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ
2 Δεκεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

25/11/2022

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 υπάρχει πρόβλεψη για την αύξηση της χρήσης των επιλογών απλοποιημένου κόστους, προκειμένου ο έλεγχος και η παρακολούθηση να γίνεται με απλούστερο και ταχύτερο τρόπο.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 δράσεις επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθούν κυρίως από το Τομεακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αλλά και από τα 13 περιφερειακά προγράμματα μέσω των ειδικών στόχων του Στόχου Πολιτικής 1 (ΣΠ1) «Μια πιο έξυπνη Ευρώπη».

Ο ΣΠ 1 αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικά διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αντιστοιχεί σε 5,085 δις ευρώ.

Σε επίπεδο χώρας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας σε προγραμματικό επίπεδο έχει δεσμευτεί το 41% των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, το οποίο προσαυξάνεται περαιτέρω με 24% για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Συνολικά το 98% από τους πόρους του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στηρίζει άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματικότητα.

Ως κύριες επιλογές πολιτικής του ΣΠ1 στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διασύνδεσης των επιχειρήσεων αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Στρατηγική επένδυση στο τουριστικό οικοσύστημα με βάση την εθνική και τις συμπληρωματικές περιφερειακές στρατηγικές για τον τουρισμό
 • Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω εργαλείων της ΕΕ και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης
 • Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, της βιομηχανικής μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας
 • Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation Agency)
 • Αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών (clusters)

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε ΜΜΕ σε πιλοτική βάση με εν δυνάμει χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης. Θα υλοποιηθούν έργα ΑΠΕ (Φωτοβολταικά, αιολικά κ.λπ.) που αφορούν τα νησιά της πρωτοβουλίας “GR-eco Islands” (υβριδικά έργα, έργα για θερμικές χρήσεις σε κτίρια, έργα αυτοπαραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης ενέργειας, κ.λ.π.).

Επίσης, θα υποστηριχθούν δράσεις:

α) ανάπτυξης έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες, κατά κύριο λόγο σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,

β) προώθησης και ενίσχυσης της γεωθερμίας,

γ) παραγωγής ενέργειας από πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας,

δ) με χρήση βιομάζας (εξαιρουμένων των νησιωτικών περιοχών), σε συμμόρφωση με την Οδηγία RED II, το ΕΣΕΚ, τη στρατηγική κυκλικής οικονομίας και τους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα για το 2050, λαμβάνοντας υπόψη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών.

Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν δράσεις υποστήριξης ΜΜΕ για εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, για τις οποίες θα εξετασθεί η τυχόν χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων κατόπιν σχετικής μελέτης.

Από το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» οι σχεδιαζόμενες δράσεις, με την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής, στοχεύουν στην περαιτέρω υιοθέτηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από πολίτες και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Ψηφιακές υπηρεσίες διοικητικής δικαιοσύνης και ελεγκτικών φορέων
 • Εργαλεία για εξατομικευμένες προτάσεις σε τουριστικά/πολιτιστικά προϊόντα
 • Ανάπτυξη Συστημάτων για τη Ναυτιλία

Τέλος, στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3.1 «Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών».

Το νέο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» έχει προϋπολογισμό 3,88 δις €. Είναι το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη που εγκρίθηκε για την περίοδο 2021-2027, στις 15 Ιουνίου 2022, και εστιάζει στον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τέσσερις προτεραιότητες: έρευνα-καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ανθρώπινο κεφάλαιο.

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι προγραμματίζεται η έκδοση 13 προσκλήσεων ενισχύσεων και υποδομών. Οι πρώτες δύο προσκλήσεις για την επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 1 δις € θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς θεσμικών ενεργειών, και θα αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ.

Τέλος επισημαίνονται τα ακολουθα :

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ελήφθη σχετική μέριμνα θεσμικά και κανονιστικά ώστε όλες οι διαχειριστικές Αρχές να ανακοινώνουν έγκαιρα τον Προγραμματισμό των Προσκλήσεων που προτίθενται να δημοσιεύσουν.

Οι προσφάτως προκηρυχθείσες δράσεις αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας υιοθετούν διαδικασία Αξιολόγησης FIFO και λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι πόροι να είναι επαρκείς για όλες τις επιλέξιμες ΜμΕ της Χώρας χωρίς επιμέρους διακρίσεις μεταξύ τους.

Οι προσκλήσεις που άμεσα θα δημοσιευθούν στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» θα απευθύνονται και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και, όπως προαναφέρθηκε, υιοθετούν διαδικασία Αξιολόγησης FIFO. Οι προσκλήσεις θα διαθέτουν επάρκεια πόρων και πρόκειται να παραμείνουν ενεργές προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε όλη την προγραμματική περίοδο.

Η κοινοτική χρηματοδότηση επιβάλλεται να διοχετεύεται πρωτίστως σε επιχειρήσεις που απασχολούν Προσωπικό με μισθωτή εργασία και δευτερευόντως σε επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων ώστε να ικανοποιείται, ει δυνατόν, ο πάγιος στόχος ενίσχυσης της απασχόλησης μισθωτών.

Πηγή: Taxheaven