Τα κίνητρα που έρχονται για τη συγχώνευση επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τελευταία ευκαιρία για τα 100.000 ευρώ στις startups
29 Οκτωβρίου, 2021
Παρατάσεις στις αιτήσεις για επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων και Γυμναστηρίων
29 Οκτωβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Τα κίνητρα που έρχονται για τη συγχώνευση επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

29/10/2021

Στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του στη Βουλή μπαίνει το νομοσχέδιο για τα κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι μια από τις πέντε κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πακέτο των κινήτρων που αφορά συνεργασίες προσώπων και συνεργασίες και συγχωνεύσεις προσωπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει μειώσεις φόρου για τρία χρόνια και δάνεια με επιτόκιο 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας για να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή.

Οι προσδοκίες από την εφαρμογή του είναι ένα μέρος από τις περίπου 1.000.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να έχουν μια βοήθεια ώστε να αναζητήσουν την κατάλληλη φόρμουλα συνεργασίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές εντός και εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό από τα κίνητρα αποκλείστηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα τα κίνητρα που δίνονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων: 

Μικρομεσαίες μέχρι 250 άτομα 

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Ατομικές επιχειρήσεις 

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Πώς θα εφαρμόζεται η απαλλαγή

  1. Η απαλλαγή από τον φόρο στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
  2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.
  3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως 3 ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.
  4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες στις οποίες μετέχουν κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
  5. Στην περίπτωση που η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας franchising, το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

Μεταφορά ζημιάς 

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρείας. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος, εφόσον ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ. Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να αποσβένεται κάθε χρόνο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού με τα κέρδη της νέας εταιρείας. 

Πηγή: Capital.gr