Τα 10 «κλειδιά» για τον περιορισμό των κατασχέσεων σε λογαριασμούς

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
10 Μαΐου, 2019
Στις 120 δόσεις και οι οφειλές στα Ταμεία πριν από το 2002
17 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Τα 10 «κλειδιά» για τον περιορισμό των κατασχέσεων σε λογαριασμούς

17/05/2019

1.200.000 φορολογούμενοι μπορούν να κερδίσουν σταδιακά την πλήρη αποδέσμευση

Περίπου 1.200.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δεσμευμένους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εξαιτίας της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο μπορούν πλέον να κερδίσουν σταδιακά την πλήρη αποδέσμευση των λογαριασμών τους.

Η τροπολογία για τον περιορισμό των κατασχέσεων στους καταθετικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου που κατατέθηκε και ενσωματώθηκε προχθές στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων δίνει τη δυνατότητα σταδιακής αύξησης του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα για έναν και μοναδικό -δηλωμένο στο σύστημα ΤΑΧΙSnet- τραπεζικό λογαριασμό στις περιπτώσεις οφειλετών που είναι φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο δέχονται να εντάξουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αλλά είναι και απόλυτα συνεπείς στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να επιτύχουν αρχικά τον περιορισμό και τελικά την πλήρη άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αποπληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις των ρυθμίσεων. Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι οφειλέτες που θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας είναι τα εξής:

1 Η σταδιακή αποδέσμευση (ο περιορισμός της κατάσχεσης) ισχύει για έναν μόνο λογαριασμό του οφειλέτη. Εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, η αποδέσμευση εφαρμόζεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει στο TAXISnet ως «μοναδικό ακατάσχετο». Στην περίπτωση αυτή η σταδιακή αποδέσμευση έχει τη μορφή σταδιακής αύξησης του ήδη ισχύοντος ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ. Δηλαδή η σταδιακή αποδέσμευση (ο περιορισμός της κατάσχεσης) θα χορηγείται αποκλειστικά για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στον δηλωθέντα ως «μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό». Σε περίπτωση οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο, δεν προβλέπεται σήμερα κανένα ακατάσχετο όριο για κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, οπότε ο περιορισμός της κατάσχεσης θα προκαλεί ουσιαστικά τη δημιουργία ενός ακατάσχετου ορίου σε έναν μόνο λογαριασμό του νομικού προσώπου. Το ακατάσχετο αυτό θα αυξάνεται προοδευτικά μήνα με τον μήνα, όσο το νομικό πρόσωπο έχει συνέπεια στην αποπληρωμή των δόσεων των οφειλών του.

2 Ο περιορισμός της κατάσχεσης του λογαριασμού του οφειλέτη είναι δυνατός εφόσον αυτός:

α) έχει τακτοποιήσει στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής τις ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τη Φορολογική Διοίκηση και εφόσον τηρεί τους όρους των ρυθμίσεων αυτών,

β) έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα τη δόση της ρύθμισης του εκάστοτε προηγούμενου μήνα.

3 Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός της κατάσχεσης, ο περιορισμός αυτός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση. Δεν θεωρείται απώλεια ρύθμισης η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων οφειλών που είχαν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν στη νέα αυτή ρύθμιση.

4 Για να εγκριθεί από τη Φορολογική Διοίκηση η σταδιακή αποδέσμευση (ο περιορισμός) του ποσού της κατάσχεσης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, από τον οφειλέτη, αίτηση περιορισμού της κατάσχεσης.

5 Ο περιορισμός θα ισχύει για έναν μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και θα ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

6 Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης θα υπολογίζεται ως εξής:

Με την έναρξη της διαδικασίας το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, το οποίο έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα κατά τον προηγούμενο μήνα θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για έναν μήνα. Για παράδειγμα φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο που έχει εντάξει ληξιπρόθεσμη οφειλή του προς το Δημόσιο στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων και πληρώνει μηνιαία δόση 550 ευρώ από τον πρώτο μήνα θα δει το ακατάσχετο όριο του λογαριασμού του να αυξάνεται σε 1.650 ευρώ (550 ευρώ Χ 3 = 1.650 ευρώ). Στη συνέχεια και όσο είναι συνεπής στη ρύθμιση, δηλαδή όσο πληρώνει εμπρόθεσμα κάθε επόμενη μηνιαία δόση της ρύθμισης, θα εφαρμόζονται μεγαλύτεροι συντελεστές που θα αυξάνουν σταδιακά το ύψος του ακατάσχετου ορίου με ανώτατο συντελεστή το 4,5. Δηλαδή, στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος εξοφλώντας την προτελευταία μηνιαία δόση της ρύθμισής του θα δει το ακατάσχετο όριο στον λογαριασμό του να φθάνει στο ποσό των 2.475 ευρώ (550 ευρώ Χ 4,5 = 2.475 ευρώ). Με την πλήρη εξόφληση όλων των δόσεων της ρύθμισης θα αποδεσμεύεται πλήρως ο τραπεζικός λογαριασμός του.

7 Σε κάθε περίπτωση οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, αν το ακατάσχετο όριο που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι μικρότερο από το ισχύον των 1.250 ευρώ, δεν θα προκαλείται καμία μεταβολή στο όριο αυτό.

8 Για τους φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί σε περισσότερες από μία ρυθμίσεις, το ακατάσχετο ποσό θα υπολογίζεται για κάθε ρύθμιση ξεχωριστά. Η κλίμακα με τους συντελεστές που θα προσδιορίζουν το μηνιαίο ακατάσχετο όριο θα διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ για τους οφειλέτες που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κάθε 5 ή 6 μήνες.

9 Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που επιλέγονται για τη ρύθμιση της οφειλής τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης και συνακόλουθα το όφελος που θα έχει ο συνεπής οφειλέτης, μέσω της αύξησης του ακατάσχετου ορίου του τραπεζικού λογαριασμού του.

10 Η νέα διαδικασία για τον περιορισμό της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού θα εφαρμόζεται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Ναυτεμπορική