Στο Ε3 οι επιστρεπτέες

Τα 40 σημεία SOS στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2020
25 Ιουνίου, 2021
Απαλλάσσονται ΜμΕ και επαγγελματίες από τον βρόγχο της δημόσιας διοίκησης
25 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Στο Ε3 οι επιστρεπτέες

25/06/2021

Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για τους πληττόμενους από την πανδημία

Ως κρατικό δάνειο αντιμετωπίζονται οι επιστρεπτέες προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό τους και για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναγράφονται σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα». Οι νέοι κωδικοί που περιλαμβάνει το εν λόγω έντυπο και στους οποίους θα πρέπει να αναλυθούν επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, αναλύονται στον νέο ενημερωμένο οδηγό που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο τη διευκόλυνση των υπόχρεων.

Ειδικότερα, με βάση τις νεότερες οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι ανωτέρω επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ’ κατά περίπτωση, ενώ περαιτέρω καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, ενώ στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντύπου Ν κατά περίπτωση.

Τα σημεία-κλειδιά

Με βάση τον οδηγό της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεοι θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

* Στον νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

* Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1, στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη», στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν.

* Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Covid-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-872 του εντύπου Ε1.

Τέλος, ως προς τον λογιστικό χειρισμό, η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020.

* Οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 υποβάλλουν το έντυπο Ε3 καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες τους με ανάλογο μηδενισμό του αποτελέσματος από τη δραστηριότητα αυτή μέσω φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον φορολογούνται με τις παραπάνω διατάξεις.

* Ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν.4646/2019, υποβάλλουν το έντυπο Ε3, καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες τους. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

* Οι αλιείς/πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν. 27/1975 και μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4646/2019 από 1ης Ιανουαρίου 2020 και μετά, συνεχίζουν να κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία πλοίων. Ως προς τον φόρο χωρητικότητας για τα αλιευτικά πλοία ο συντελεστής είναι μηδενικός με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975, ενώ παράλληλα επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ. Συνεπώς, έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται επί του Πίνακα Ζ’. Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες (απλογραφικά – διπλογραφικά βιβλία), κατόπιν μέσω του Πίνακα Δ’ προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο μέσω του Πίνακα ΣΤ’ (κωδικός 344) αναμορφώνεται – μηδενίζεται και δεν μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Ο φορολογούμενος, όμως, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κέρδος του στους ανάλογους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 του Ε1 για την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για την κάλυψη τυχόν τεκμηρίων.

* Οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων (ατομικές επιχειρήσεις) είτε φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν. 27/1975 είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 από 1ης Ιανουαρίου 2020 και μετά, συμπληρώνουν ανάλογα τους ίδιους πίνακες του Ε3 καθώς και τους ίδιους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 του Ε1, για τους ίδιους σκοπούς όπως οι αλιείς.

Λοιπές οδηγίες

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εμφανίζεται στον κωδικό 021 δεν έχει αντιστοιχηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα, το οποίο θα τον ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με τον νέο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.

Πηγή: Ναυτεμπορική