Σε ισχύ ο αναθεωρημένος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027

Αναπτυξιακός: 3+1 νομοθετικές βελτιώσεις
4 Φεβρουαρίου, 2022
Ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους σε ΜμΕ
4 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Σε ισχύ ο αναθεωρημένος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027

04/02/2022

Αυξημένα ποσοστά, που δυνητικά φτάνουν έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο χάρτης της Ελλάδας για

Τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024. Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες Περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5%-25% συγκριτικά με τα ποσοστά της προηγούμενης περιόδου, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Με τις αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΚΓΠΕ), που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ελλάδα έχει αυξημένες δυνατότητες να στηρίξει 12 από τις 13 Περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα  και την ανεργία – στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης -, καθώς και να αντιμετωπίσουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ 30%-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την Αττική, ως μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται το 15% στον Δυτικό Τομέα Αθηνών και το 25% σε Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιά και Νήσους.

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη δύναται να λάβουν περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις Περιφέρειες που καλύπτουv το 82,34% του πληθυσμού της χώρας ως εξής:

Περιφέρεια (NUTS2): Ένταση Ενίσχυσnς 2022–2027:

 • EL 41 Βόρειο Αιγαίο 50%.
 • EL43 Κρήτη 40%.
 • EL 51 Ανατολική Μακεδονία – Θράκη50%.
 • EL 52 Κεντρική Μακεδονία 50%.
 • EL 53 Δυτική Μακεδονία 40%.
 • EL 54 Ήπειρος 50%.
 • EL 61 Θεσσαλία 50%.
 • EL 62 Ιόνια Νησιά 40%.
 • EL 63 Δυτική Ελλάδα 50%.
 • EL 64 Στερεά Ελλάδα 40%.
 • EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή) 40%.
 • EL 65 Πελοπόννησος 40%.
 • EL 42 Νότιο Αιγαίο 30%.

Στον νόμο Ευρυτανίας μπορούν να υλοποιηθούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού.

Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3) Ένταση Ενίσχυσης 2022–2027:

 • EL 302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15%.
 • EL 305 Ανατολική Αττική 25%.
 • EL 307 Πειραιάς και Νήσοι 25%.
 • EL 306 Δυτική Αττική 25%.

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Πηγή: Ναυτεμπορική