Ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους σε ΜμΕ

Σε ισχύ ο αναθεωρημένος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027
4 Φεβρουαρίου, 2022
ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε ο Γ΄κύκλος επιδότησης 7.000 θέσεων εργασίας
4 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους σε ΜμΕ

04/02/2022

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ και το 40% του ποσού άτοκο

Ρευστότητα μέσω δανείων επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ύψος των δανείων αυτών μπορεί να κυμαίνεται από 25 χιλ έως 1,5 εκατ. ευρώ και το 40% του ποσού είναι άτοκο.

Τα δάνεια χορηγούνται από δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 375 εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά 60%. Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα στο ποσό που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική · δραστηριότητα της χώρας.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης – δανειοδότησης στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και σταδίου λειτουργίας, ακόμη και νεοσύστατες. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Όπως προαναφέρθηκε, τα χορηγούμενα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού και το ύψος τους μπορεί να κυμαίνεται από 25 χιλ. έως 1,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες. Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα είτε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών: Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τις 4.000 ευρώ και κατώτατο τα 100 ευρώ. Η εκταμίευση του δανείου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31/10/2023, όποια από τις παραπάνω ημερομηνίες προηγείται.

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση δανείου, καθώς αυτό είναι επενδυτικού σκοπού, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει την ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό χορηγήσεων και τις διαδικασίες πιστοδοτικής πολιτικής της τράπεζας.

Διευκρινίζεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης  στα υποπρογράμματα του ΤΈΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του κανόνα de minimis.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 (de minimis). Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου mς Ε.Ε.,

β) στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος 1 (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει,

  1. y) στον τομέα mς μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  2. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  3. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,

δ) στον τομέα του άνθρακα,

ε) στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (έντυπά, ηλεκτρονικά κλπ.),

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων.

Εξαιρούνται, επιπλέον:

  1. Οι ενισχύσεις που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
  2. Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στον τριτογενή τομέα) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

Ποιες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Οι τράπεζες που συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο της δράσης ((Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)) είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Baηk, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, . Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας.

Πηγή: Ναυτεμπορική