Προκηρύχθηκε η δράση του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Άλμα»

OAEE: Ανάρτηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 & Ν.4321/2015 στον ”Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου”
1 Ιουνίου, 2018
100 εκατ. ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση
8 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Προκηρύχθηκε η δράση του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Άλμα»

04/06/2018_x000D_
_x000D_
Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός Δράσης_x000D_
_x000D_
50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας._x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι της Δράσης_x000D_
_x000D_
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:_x000D_

  _x000D_

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • _x000D_

 • διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • _x000D_

_x000D_
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση _x000D_
_x000D_
Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών._x000D_
_x000D_
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής_x000D_
_x000D_
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:_x000D_

  _x000D_

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • _x000D_

_x000D_
Επιδοτούμενες Δαπάνες_x000D_

  _x000D_

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:_x000D_
   _x000D_

  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • _x000D_

  • Mobile responsive
  • _x000D_

  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:_x000D_
   _x000D_

  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • _x000D_

  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • _x000D_

  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • _x000D_

  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • _x000D_

  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • _x000D_

  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • _x000D_

_x000D_
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης_x000D_
_x000D_
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ)._x000D_
_x000D_
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης._x000D_
_x000D_
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:_x000D_

  _x000D_

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • _x000D_

 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • _x000D_

 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.
 • _x000D_

_x000D_
Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)._x000D_
_x000D_
Ηλεκτρονική Υποβολή_x000D_
_x000D_
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)._x000D_
_x000D_
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf)._x000D_
_x000D_
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB._x000D_
_x000D_
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) :_x000D_

  _x000D_

 • συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • _x000D_

 • επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Αλμα».
 • _x000D_

_x000D_
Περίοδος Υποβολής _x000D_
_x000D_
Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018_x000D_
_x000D_
Λήξη Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018_x000D_
_x000D_
Δείτε εδώ την περίληψη της Δράσης_x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: www.antagonistikotita.gr