Πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Οι 6 όροι-παγίδες στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορία
29 Νοεμβρίου, 2019
Προς δεύτερη ευκαιρία με 48 δόσεις και για τα χρέη στα Ταμεία
29 Νοεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

29/11/2019

Από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του μέτρου 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Οι υποβολές αιτήσεων έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ. Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα που εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν τα παρακάτω είδη πράξεων:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
  • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
  • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
  • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ιδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μιας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν την προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαιούχοι ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους: (i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, (ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, (iii) που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, (iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στα δύο (2) έτη, από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της πράξης.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, καθώς και τη χωροθέτηση των πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»1, οπότε και λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες

Συγκεκριμένα, για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 85% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του έργου, για οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους από 60% έως 85%, ενώ για οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών ή διακλαδικές οργανώσεις από 75% έως 85%.

Επισημαίνεται ότι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο ενισχύονται σε ποσοστό 100%.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23.03.2018 και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τότε και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 31/1/2020.

1: Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες.

Πηγή: Καθημερινή