Ποιοι δικαιούνται επιδότηση από την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Ποιοι πρέπει να περάσουν από την Εφορία πριν τη δήλωση
3 Μαΐου, 2019
Τρεις δράσεις 600 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων
3 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση από την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

03/05/2019

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Στα 60 εκατ. ευρώ φτάνει ο προϋπολογισμός της δράσης και έως 50% το ύψος της επιδότησης. Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες.

Στην τελική ευθεία, μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ΕπιχειρηματικότηταςΕμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση». Η προθεσμία λήγει στις 9 Μαΐου, ωστόσο στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή παράταση

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, κατανεμημένος ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μπορούν να επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, πρέπει να σχετίζονται με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών κλάδων.

iii. Έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις εξής κατηγορίες:

  1. Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ
  2. Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης
  3. Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ (σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμΕΑ “Σχεδιάζοντας για όλους” του ΥΠΕΚΑ)
  4. Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης v. Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας
  5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών.

Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η ιδιωτική συμμετοχή

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Οπότε το επιπλέον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Επιτρέπεται η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.

Πηγή: Euro2day.gr