Πέντε επιλογές δανείων για τους μικρομεσαίους

Τι αλλάζει και πάλι στον Αναπτυξιακό νόμο
8 Μαρτίου, 2019
ΥΠΑΑΤ: Δράσεις 15 εκατ. ευρώ για την αλιεία
8 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πέντε επιλογές δανείων για τους μικρομεσαίους

08/03/2019

Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ενεργά σήμερα για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το Cosme και τι είναι διαθέσιμο στην αγορά, προσφέροντας «επιδότηση επιτοκίου».

Πέραν από τους δικούς τους πόρους, στον βαθμό που… τους χρησιμοποιούν, οι τράπεζες διαθέτουν μία σειρά προγραμμάτων για τη στήριξη της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης, σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, με έκδοση καλυμμένων ομολογιών, αλλά ακόμη και με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που αναγνωρίζουν στον χώρο αυτό σημαντικές προοπτικές.

Πρόκειται για χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής ρευστότητας με προνομιακούς όρους για ΜμΕ που έχουν ανάγκες, λειτουργικές ή επενδυτικές. Σε γενικές γραμμές και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσφέρουν ανάλογα προγράμματα, αφού εν πολλοίς έχουν υπογράψει τις ίδιες συμβάσεις με ευρωπαϊκούς εγγυοδοτικούς οργανισμούς, αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα συνολικά κονδύλια που απορροφούν.

Συγκεκριμένα, μπορεί να παρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα (ενέγγυες πιστώσεις κι εγγυητικές επιστολές), στοχευμένα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Υπάρχουν βέβαια και οι «προσωπικές πινελιές» του κάθε τραπεζικού ομίλου, που δίνει το δικό του στίγμα στον χώρο.

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται το φάσμα των επιλογών που έχει στην παρούσα φάση η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση:

Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ)

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) συμφωνίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να τις στηρίζουν χρηματοδοτώντας τις ανάγκες τους, με προνομιακούς όρους τιμολόγησης (οικονομικό πλεονέκτημα – μειωμένο επιτόκιο).

Εν προκειμένω, οι παραπάνω συμφωνίες αφορούν χρηματοδότηση λειτουργικών και επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, που απασχολούν ως 250 άτομα (μικρές ΜΜΕ) ή από 250 έως 3.000 άτομα (μεσαίας κεφαλαιοποίησης).

Το ύψος χρηματοδότησης μπορεί να ξεκινήσει από τις 20.000 ευρώ και να φτάσει τα 12,5 εκατ. ευρώ (για επενδυτικά/επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό κόστος έως 25 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια χρηματοδότησης τα 2-12 χρόνια.

Χρηματοδότηση Cosme Loan Guarantee Facility από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF)

Πρόκειται για ένα εγγυοδοτικό εργαλείο που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με την παροχή εγγύησης για το 50% του δανείου. Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με την εγγύηση που παρέχεται από το COSME Loan Guarantee Facility και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει:

* Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα πάγια).

* Χρηματοδότηση από 35.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 150.000 ευρώ (μέχρι 3.000.000 ευρώ), εάν η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια του προγράμματος Innovfin (εγγυοδοτικό εργαλείο EIF).

* Διάρκεια χρηματοδότησης 1-10 χρόνια.

* Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, επειδή υπάρχει εγγύηση του ΕΤαΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME προσφέρεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ. Έτσι παρέχει στη μικρομεσαία επιχείρηση χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και προνομιακούς όρους τιμολόγησης.

Το ύψος, η διάρκεια και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, τα οικονομικά στοιχεία της και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της. Τα κριτήρια συνάδουν με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και την πιστωτική πολιτική των τραπεζών.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

* Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) < 250 (σε ενοποιημένη βάση).

* Ετήσιος κύκλος εργασιών < 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43 εκατ. ευρώ (σε ενοποιημένη βάση).

* Μη προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει το ΕΤαΕ.

Χρηματοδότηση EaSi AFI από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF)

Αυτό το πρόγραμμα αφορά σε μικροπιστώσεις προς υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) της ΕΕ.

Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων.

Όσες τράπεζες συνεργάζονται με την AFI το κάνουν για να βοηθήσουν με μικροπιστώσεις (μέχρι 15.000 ευρώ) μακροχρόνια ανέργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και μικροεπιχειρηματίες χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Τους προσφέρεται έτσι η δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας (αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μικρές επιχειρηματικές μονάδες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων. Η τράπεζα αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. Η διαχείριση των αιτημάτων που έχουν προεπιλεγεί από την AFI γίνεται από εξειδικευμένη υπηρεσία μας στην Τραπεζική Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Εγγύηση από το πρόγραμμα EaSI

Για τις μικροπιστώσεις παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation – EaSI).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στα ακόλουθα sites:

* Το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

* Τη στήριξη των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων με μικροπιστώσεις (μόνο στα αγγλικά).

* Την κοινωνική επιχειρηματικότητα των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων (μόνο στα αγγλικά).

* Τα χρηματοδοτικά εργαλεία EaSI (μόνο στα αγγλικά).

Κάλυψη αναγκών

Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών σε:

* Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).

* Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).

* Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

Χρηματοδοτικές Λύσεις σε συνεργασία Εθνικούς Αναπτυξιακούς Φορείς ΕΤΕΑΝ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι τράπεζες συμμετέχουν στην δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω κεφαλαίων κίνησης ή/και επενδυτικών δανείων, που προέρχονται από συγχρηματοδότηση της ΕΤΕΑΝ και ων τραπεζών.

Το τελικό επιτόκιο χορήγησης είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό, καθώς το 40% του κεφαλαίου κάθε χρηματοδότησης, που προέρχεται από κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, είναι άτοκο και το υπόλοιπο 60%, που προέρχεται από κεφάλαια των τραπεζών, παρέχεται με ευνοϊκό επιτόκιο. Το ύψος των δανείων ανέρχεται έως τις 500.000 ευρώ για τα κεφάλαια κίνησης .

Πηγή: Euro2day.gr