Παρατάσεις σε 5+1 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η έγκριση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
31 Δεκεμβρίου, 2020
Τα κριτήρια για το «κούρεμα» κατά 50% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1-2-3
31 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Παρατάσεις σε 5+1 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

31/12/2020

Παρατείνεται, για έναν μήνα, δηλαδή έως τις 29 Ιανουαρίου η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. 

Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Στη Δράση συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με ποσοστό επιδότησης από 20% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης αποφασίσθηκε η χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα 5 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. Με  τις αποφάσεις δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων έως και 6 μήνες μετά την οριζόμενη ημερομηνία λήξης και όχι αργότερα από την 31/12/2023.

Όσοι κάνουν χρήση της προθεσμίας παράτασης υποχρεούνται το αργότερο με την υποβολή του αιτήματος τελικής επαλήθευσης να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης με καταλλήλως διαμορφωμένο το τεχνικό παράρτημα των έργων τους και αντίστοιχα, αν απαιτείται με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να παρατείνουν ανάλογα τις τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που έχουν καταθέσει στη ΓΓΕΤ.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί τελικά αιτήματα επαλήθευσης, 
β) σε όσα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν έχουν ζητήσει εμπρόθεσμα χρονική παράταση 
γ) σε όσα έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Ανάκλησης χρηματοδότησης.

Ποιες δράσεις αφορά 

Η εξάμηνη παράταση στην ολοκλήρωση των έργων αφορά τα ενταγμένα έργα των εξής δράσεων:

ERANETS 2018 – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών δικτύων ERANETS, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας και 
“Επιχορήγηση Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών δικτύων ERANETS”.

Πηγή: Capital.gr