Παράταση των κρατικών ενισχύσεων

Τουρισμός και αγροτοδιατροφή στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
22 Ιανουαρίου, 2021
Δ. Μακεδονία: Επιχορήγηση κατά 70% σε μμε για επενδύσεις
22 Ιανουαρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Παράταση των κρατικών ενισχύσεων

22/01/2021

Διαβούλευση της Ε.Ε.με τα κράτη

Tην παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και την αύξηση των ποσών για ορισμένα μέτρα, ώστε να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, προωθεί η Κομισιόν, η οποία ξεκίνησε διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων σε περιόδους έκτακτων περιστάσεων, όπως η πανδημία. Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά και μετά.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, δεδομένης της επιμονής και της έξαρσης της πανδημίας, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω παράτασης του προσωρινού πλαισίου και της προσαρμογής του πεδίου εφαρμογής του στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Περισσότερα χρήματα

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης, προκειμένου μεταξύ άλλων:

* Να παραταθούν οι ισχύουσες διατάξεις του προσωρινού πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

* Να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου (επί του παρόντος έως 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς) και για μέτρα που συμβάλλουν στις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους (επί του παρόντος έως 3 εκατ. ανά εταιρεία), λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και των αναγκών των επιχειρήσεων που πλήττονται.

* Να μπορέσουν τα κράτη μέλη, και σε μεταγενέστερο στάδιο, να μετατρέψουν τα χορηγηθέντα επιστρεπτέα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των δανείων) ύψους έως 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση (120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων) σε άμεσες επιχορηγήσεις. Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στα κράτη μέλη να επιλέγουν, κατά πρώτο λόγο, τα επιστρεπτέα μέσα ως μορφή ενίσχυσης.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής, η οποία με βάση τη διαβούλευση θα οριστικοποιήσει τη σχετική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2020 που αποφασίστηκε, το προσωρινό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί τρεις φορές, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών, και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, καθώς επίσης να συμπεριλάβει μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης.

Το προσωρινό πλαίσιο παρατάθηκε τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2021 και τώρα η Κομισιόν εισηγείται νέα παράταση μέχρι 31/12/21.

Πηγή: Ναυτεμπορική