Οnline αλλά με έλεγχο, οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»

Πώς θα ρυθμιστούν κόκκινα αγροτικά δάνεια ύψους 1,75 δισ. ευρώ
4 Αυγούστου, 2017
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους
22 Αυγούστου, 2017
Δείτε τα όλα

Οnline αλλά με έλεγχο, οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»

[:el]21/8/2017

Ανακοινώθηκε ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ». Συγκεκριμένα το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) και το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ανακοίνωσαν την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σχετικά με τη διασύνδεση των πληροφοριακών τους συστημάτων και την περαιτέρω χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΓΠΣ στους φορείς του δημοσίου από το ΕΤΕΑΝ.

Στο νέο «εξοικονομώ»:

 • Oι αιτήσεις θα καταθέτονται ηλεκτρονικά και θα παρακολουθούνται σε όλη την διάρκεια και από εκεί θα γίνεται όλη η διαδικασία του προγράμματος, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία.
 • Η νέα πλατφόρμα, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του «εξοικονομώ κατ΄οίκον» θα συνδέεται με το σύστημα Taxisnet. Έτσι  θα γίνεται διασταύρωση στοιχείων άρα και του ακινήτου και των εισοδημάτων του ιδιοκτήτη. Θα μπαίνει κάποιος στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxis.

Σημειώνεται επίσης ότι το ΥΠΕΝ συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη ΓΓΠΣ για τη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, οπότε αναμένεται και το exoikonomisi.ypeka.gr, μέσω του οποίου πιθανότατα θα τρέξει το νέο «εξοικονομώ», να δουλεύει με τον ίδιο τρόπο.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι, το ΕΤΕΑΝ προχώρησε σε πρόσκληση προς τις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος ώστε να συνεργαστούν μαζί του για όσους από τους πολίτες επιθυμούν να προχωρήσουν στο νέο «εξοικονομώ» με τραπεζική χρηματοδότηση – η οποία αυτή τη φορά δεν θα είναι υποχρεωτική.

Ο κρίσιμος κρίκος της αλυσίδας, που έλειπε μέχρι τώρα από όλη τη διαδικασία που σχεδιάστηκε, ήταν η συνεργασία ΕΤΕΑΝ-ΓΓΠΣ, αφού τόσο το ΥΠΕΝ και ειδικότερα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος, αλλά και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως εποπτεύουσα αρχή του φορέα χρηματοδότησης που είναι κυρίως η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, συνεργάζονται, μέσω πληροφοριακών συστημάτων ήδη με τη ΓΓΠΣ, ενώ και οι τράπεζες έχουν σύνδεση με τη ΓΓΠΣ για όσες εφαρμογές χρειάζονται και σε όσα στοιχεία τους επιτρέπει το Υπουργείο.

Ωστόσο τόσο η ΓΓΠΣ όσο και το ΕΤΕΑΝ επέλεξαν στην ανακοίνωση να μην αναφερθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συνεργασία αναμένεται να έχει δύο πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούσαν πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που συναλλάσσονται με το ΕΤΕΑΝ:

 • Τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους παροχής των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τη σύνδεση με έναν πολύ θετικό και παραγωγικό τρόπο των επιχειρήσεων με τα οικονομικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται όχι για φορολογικούς σκοπούς, αλλά αντιθέτως για την ένταξη τους σε προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και δράσεις χρηματοδοτήσεων. Επίσης, η συνεργασία αυτή θα επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αφού η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει ως συνέπεια τη μείωση/εξοικονόμηση του χρόνου που καταναλώνεται σε ανταλλαγή εγγράφων, μαγνητικών μέσων και μηνυμάτων.

Η μείωση του χρόνου και του κόστους επιβεβαίωσης και διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας τους, αναμένεται, εκτός από οικονομικό όφελος, να οδηγήσει και σε αύξηση του πλήθους αιτήσεων, που αφορούν στη συμμετοχή επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η συνεργασία των δύο φορέων επεκτείνεται συνοπτικά στους παρακάτω τομείς, με τα αντίστοιχα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα:

 • Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, όπως η διασταύρωση στοιχείων αιτήσεων υπαγωγής και η πρόσβαση σε πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών μέσω διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services).
 • Εξοικονόμηση πόρων με διάθεση από τη Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. της κατάλληλης υπολογιστικής υποδομής (νέφους G-Cloud, εξυπηρετητές, μνήμη, αποθηκευτικοί χώροι, δίκτυο κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας από την Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. στον τομέα της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών client, αρχικά και όχι περιοριστικά, από τα web services: α) Αυθεντικοποίηση στοιχείων χρηστών, β) Άντληση στοιχείων μητρώου φυσικών και μη φυσικών προσώπων γ) Διασταύρωση οικονομικών στοιχείων και δ) Διασταύρωση Στοιχείων Ακινήτων
 • Χρήση λοιπών εφαρμογών/υπηρεσιών – πέραν του στενού φορολογικού αντικειμένου – που παρέχονται και υποστηρίζονται από την Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ.

Φυσικά, οι υπηρεσίες διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων θα χρησιμοποιηθούν και από άλλα προγράμματα που θα τρέξει το ΕΤΕΑΝ, όμως οι πληροφορίες μας είναι έγκυρες: η πίεση για επίσπευση της συνεργασίας και ένταξη και των στοιχείων φυσικών προσώπων στη συνεργασία οφείλεται στην ανάγκη απλής, ασφαλούς και γρήγορης διαδικασίας για την ένταξη στο νέο «εξοικονομώ»

Τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα;

 • Οι αιτήσεις στο νέο «εξοικονομώ» θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, πιθανότατα μέσω του exoikonomisi.ypeka.gr (αυτό μένει να διευκρινιστεί στις τελικές ανακοινώσεις)
 • Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα γίνεται όχι μόνο η αίτηση αλλά και η παρακολούθηση όλης της διαδικασίας, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Η νέα  πλατφόρμα, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του «εξοικονομώ κατ΄οίκον» θα συνδέεται με το σύστημα taxis της ΓΓΠΣ.
 • Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς του taxis.
 • Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη θα διασταυρώνονται με αυτά που υπάρχουν καταχωρημένα στο taxis.
 • Διασταύρωση θα γίνεται και στα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο αιτείται η ενεργειακή αναβάθμιση, από τις βάσεις πληροφοριών της ΓΓΠΣ (Ε9, Ε1, Ε2, περιουσιολόγιο κλπ)
 • Οι αιτήσεις θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας και εφόσον είναι εντάξει θα κατατάσσονται με αυτό τον τρόπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 • Δεν θα υπάρχουν εκκρεμούσες αιτήσεις στο  νέο πρόγραμμα. Αυτό γιατί θα δεσμεύονται χρήματα στο πληροφοριακό σύστημα και εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα μπορεί να γίνει αίτηση, άρα θα αποφευχθεί να έχουμε περισσότερες αιτήσεις που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.
 • Το σύστημα θα συνδεθεί και με το αντίστοιχο σύστημα των ενεργειακών επιθεωρήσεων, οπότε θα ελέγχονται γρήγορα και απλά τα δύο ενεργειακά πιστοποιητικά (τόσο πριν την υλοποίηση της επέμβασης όσο και μετά) αλλά και οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών
 • Θα είναι εφικτό να γίνεται διασταύρωση κάθε οικονομικού στοιχείου που δηλώνεται στο πρόγραμμα, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, με αυτά που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ

Αυτό το τελευταίο μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξίζει να σημειώσουμε μία παρατήρηση που έκανε έμπειρο στέλεχος του Υπουργείο Οικονομίας: η ΓΓΠΣ δεν προσφέρεται για συνεργασία μόνο για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Τα στοιχεία που θα μπορεί να αντλήσει το Υπουργείο Οικονομικών για στοχευμένους ελέγχους από την ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν εργασίες και θα προμηθεύσουν υλικά – αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες – για την υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στο νέο εξοικονομώ θα είναι πολύτιμα, καθώς θα υπάρχει συγκριτική βάση επί των ίδιων στοιχείων και εύκολα θα τεκμαίρονται πιθανές υπερκοστολογήσεις και άλλες πρακτικές που συνέβαιναν στο παρελθόν – και η αγορά προεξοφλούσε ότι θα συμβούν και τώρα…

Πηγή: Greenagenda[:]