Οδικός χάρτης για το «Επιχειρούμε Έξω»

«Οδικός χάρτης» για τις κατασχέσεις από την εφορία
3 Σεπτεμβρίου, 2018
Ξεκαθάρισμα των αιτήσεων για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη
10 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οδικός χάρτης για το «Επιχειρούμε Έξω»

07/09/2018_x000D_
_x000D_
27 ερωτήσεις- απαντήσεις για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα_x000D_
_x000D_
Σημαντικό είναι τo ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω». Μέσω του προγράμματος, οι μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 50.000 ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Γενικά σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών, και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, παρουσιάζονται σήμερα με τη μορφή 27 ερωτήσεων – απαντήσεων τις κρίσιμες λεπτομέρειες του προγράμματος._x000D_
_x000D_
1.Στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης του δικαιούχου, η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου εφόσον προσκομιστεί τιμολόγιο πλήρως εξοφλημένο αξίας 1.000 ευρώ πιστοποιείται στο σύνολό της παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο;_x000D_
_x000D_
Η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση-παρακολούθηση του έργου στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης πιστοποιείται ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του αιτήματος επαλήθευσης που υποβάλλεται από τον δικαιούχο._x000D_
_x000D_
2.Στα αεροπορικά εισιτήρια είναι επιλέξιμοι οι φόρο-τέλητου αεροδρομίου; _x000D_
_x000D_
Ναι, είναι επιλέξιμοι, με τον περιορισμό μόνο της έκδοσης του εισιτηρίου μεταφοράς σε οικονομική θέση._x000D_
_x000D_
3.Ποια έγγραφα συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου;_x000D_
_x000D_
Έγγραφα που συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου αποτελούν ενδεικτικά: δελτία αποστολής δειγμάτων, συμβάσεις, έκδοση παραστατικών, πληρωμή μέρους ή/και εξόφληση δαπανών._x000D_

  _x000D_

 1. Τιμολόγιο που αφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών, η οποία εντάσσεται στον σχεδιασμό πληροφοριακού εντύπου, είναι επιλέξιμη δαπάνη; Αν ναι, εντάσσεται στο επιλέξιμο κόστος 1.000 ευρώ ανά έντυπο;
 2. _x000D_

_x000D_
Είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στο κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου)._x000D_

  _x000D_

 1. Το κόστος για τον σχεδιασμό του περιπτέρου (πέραν της κατασκευής/διαμόρφωσής του) σε μία έκθεση είναι επιλέξιμη δαπάνη;
 2. _x000D_

_x000D_
Το κόστος για τον σχεδιασμό του περίπτερου αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, καθώς αποτελεί μέρος της κατασκευής/διαμόρφωσnς του περιπτέρου._x000D_

  _x000D_

 1. Η συμμετοχή σε διοργανώσεις, όπως π.χ. η συμμετοχή σε διοργανώσεις συνεδρίων, meetίngs και λοιπών εκδηλώσεων, είναι επιλέξιμη για τη δράση;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι. Μόνο η συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού ως εκθέτης είναι επιλέξιμη._x000D_

  _x000D_

 1. Μπορούν σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού να συμμετέχουν παραπάνω από μία επιχειρήσεις στο ίδιο περίπτερο (π..χ. μητρική, θυγατρική);
 2. _x000D_

_x000D_
Δεν απαγορεύεται. Προσοχή, όμως, στις τιμολογήσεις και εξοφλήσεις δαπανών. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης, θα πρέπει αυτές: α) να είναι διακριτές σε κάθε ΑΦΜ – δικαιούχο της δράσης και β) να συνάδουν με το φωτογραφικό υλικό._x000D_

  _x000D_

 1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που καταβάλλονται ως προκαταβολές σε εκθέσεις;
 2. _x000D_

_x000D_
Είναι επιλέξιμες εφόσον καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης ως ισχύει, και υποβάλλονται προς πιστοποίηση ως στοιχείο εξόφλησης δαπανών που έχουν υλοποιηθεί ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο._x000D_

  _x000D_

 1. Είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς εξοπλισμού;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι, δεν είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού προς χρήση στην έκθεση._x000D_

  _x000D_

 1. Τι εννοούμε με τη φράση εκπρόσωποι της επιχείρησης; Μπορούν να είναι στελέχη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με ΑΠΥ (π.χ. μηχανικοί ή στελέχη μάρκετινγκ);
 2. _x000D_

_x000D_
Ως εκπρόσωποι της επιχείρησης νοούνται: Ιδιοκτήτες, ο νόμιμος εκπρόσωπος, στελέχη εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι, συνεργάτες-λοιπά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης._x000D_
_x000D_
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιλεξιμότητα πιστοποίησης των δαπανών πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση προσώπου και επιχείρησης με την προσκόμιση ικανών παραδοτέων. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά και στις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους._x000D_

  _x000D_

 1. Η επιχείρηση δύναται στους τέσσερις εκπροσώπους της επιχείρησης να συμπεριλάβει άτομα που θα αναλάβουν τη φύλαξη ή την προώθηση των προϊόντων της (π..χ. μοντέλα από πρακτορείο); Σε ποια κατηγορία δαπάνης εντάσσονται;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, τα εν λόγω άτομα περιλαμβάνονται στη δαπάνη που αφορά στην κατηγορία δαπάνης «Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και ειδικότερα στις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση λειτουργία του περιπτέρου» (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση._x000D_

  _x000D_

 1. Για τις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου θα πρέπει να προσκομίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις συνεργασίας;
 2. _x000D_

_x000D_
Για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται σχετικά τεκμήρια._x000D_
_x000D_
13.Πώς αποδεικνύεται η «φυσική παρουσία» μιας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού;_x000D_
_x000D_
Η «φυσική παρουσία» της επιχείρησης αποδεικνύεται με την προσκόμιση από την επιχείρηση των κάτωθι παραδοτέων: βεβαίωση συμμετοχής ή κατάλογος εκθετών, παραστατικά τιμολόγησης με αναφορά στα τ.μ., φωτογραφίες, κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο – στοιχείο._x000D_
_x000D_
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα παραπάνω πρέπει να συλλεχθούν στον χρόνο διενέργειας της έκθεσης και να είναι διαθέσιμα στην πιστοποίηση._x000D_

  _x000D_

 1. Εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχει μία επιχείρηση μέσω του Enterprise Greece, των Περιφερειών της χώρας, των κατά τόπους ή κατά κλάδο Επιμελητηρίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ως ισχύει. Τα παραστατικά των δαπανών δύνανται να εκδοθούν από τον αντίστοιχο φορέα προς την επιχείρηση._x000D_
_x000D_
15.Μια εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτηση χρηματοδότησης τη δαπάνη συμμετοχής στην ίδια έκθεση για δύο διαδοχικές χρονιές;_x000D_
_x000D_
Ναι, μπορεί να τη συμπεριλάβει._x000D_
_x000D_
16.Είmι επιλέξιμη η ενοικίαση χώρου για συναντήσεις-meetings εκτός του χώρου ενοικίασης (περίπτερο) για την προβολή των προϊόντων της επιχείρησης;_x000D_
_x000D_
Όχι, δεν είναι επιλέξιμη._x000D_

  _x000D_

 1. Οι δαπάνες διατροφής είναι επιλέξιμες;
 2. _x000D_

_x000D_
Δεν είναι επιλέξιμες, εκτός της δαπάνης πρωινού που συνδέεται με τη διαμονή σε ξενοδοχείο._x000D_
_x000D_
18.Επιτρέπεται συμμετοχή μιας επιχείρησης σε έκθεση του εξωτερικού σε ομαδικό περίπτερο;_x000D_
_x000D_
Ναι, επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της πρόσκλησης, όσον αφορά στον διαχωρισμό δαπανών, φυσικού αντικειμένου, τιμολόγησης στην επιχείρηση και εξόφλησης των σχετικών δαπανών._x000D_
_x000D_
19.Στις επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο διοργάνωσης της έκθεσης είναι επιλέξιμη: α) η ενοικίαση Ι.Χ. και έξοδα βενζίνης και β) n μίσθωση ταξί;_x000D_
_x000D_
Οι μετακινήσεις από και προς τον χώρο της έκθεσης είναι επιλέξιμες. Το εύλογο του κόστους των δαπανών θα εξετασθεί κατά την πιστοποίηση._x000D_

  _x000D_

 1. Για μία επιχείρηση που έχει δηλώσει ότι θα λάβει μέρος σε τρεις εκθέσεις του εξωτερικού, η πιστοποίηση και αποπληρωμή της επιχορήγησης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και των τριών εκθέσεων ή τμηματικά;
 2. _x000D_

_x000D_
Δύναται να γίνει και τμηματικά μετά το πέρας εκάστης έκθεσης, υπό τον όρο ότι έχουν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί πλήρως οι σχετικές δαπάνες της._x000D_
_x000D_
21.Επιχείρnση που αποκτά επιπλέον επιπρόσθετο ΚΑΔ μετά την υποβολή ή και ένταξή της στη δράση δύναται να προωθήσει τα νέα προϊόντα που θα παράγει με τον ΚΑΔ αυτό;_x000D_
_x000D_
Όχι. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης η επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να παράγει/μεταποιεί ήδη τα προϊόντα που θα προωθήσει μέσω της συμμετοχής στις εκθέσεις του εξωτερικού._x000D_
_x000D_
22.Η αμοιβή συμβούλου για τη συγγραφή και υποβολή της πρότασης είναι επιλέξιμη;_x000D_
_x000D_
Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μόνο η διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη._x000D_
_x000D_
23.Για τις αμοιβές συμβούλου για την παρακολούθηση-διαχείριση του έργου, είναι υποχρεωτική n σύναψη σύμβασης και n θεώρησή της από τη ΔΟΥ;_x000D_
_x000D_
Ναι, είναι υποχρεωτική._x000D_

  _x000D_

 1. Είναι υποχρεωτική n προσκόμιση καταλόγου εγγραφής εκθετών για την πιστοποίηση της συμμετοχής μίας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής με αναλυτικά στοιχεία από τον φορέα διοργάνωσης της έκθεσης;
 2. _x000D_

_x000D_
Η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στην εμπορική έκθεση από τον φορέα διοργάνωσης. Συνίσταται στη βεβαίωση συμμετοχής να αναφέρονται χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία όπως π.χ. ονομασία και διάρκεια έκθεσης, τ.μ. περιπτέρου._x000D_

  _x000D_

 1. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δαπανών μεταξύ του Π/Υ των εκθέσεων, τηρώντας τους περιορισμούς του Οδηγού;
 2. _x000D_

_x000D_
Υπάρχει η σχετική δυνατότητα εφόσον τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις._x000D_

  _x000D_

 1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται νόμιμα σε τράπεζα του εξωτερικού;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι. Είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις περί έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών._x000D_
_x000D_
27.Στα μέτρα εφαρμογής της δημοσιότητας που θα πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι της δράσης κατά την υλοποίηση του έργου τους αναφέρεται ότι για όσες επιχειρήσεις διαθέτον διαδικτυακό τόπο απαιτείται να αναρτήσουν σε αυτόν σύντομη περιγραφή της πράξης (έργο) ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα, περιλαμβάνεται και η τήρηση προδιαγραφών ΑμεΑ του διαδικτυακού τους τόπου; _x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση τήρησης προδιαγραφών ΑμεΑ στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική[:]