Οδικός χάρτης για ίδρυση νέων τουριστικών μμε

Ένταξη στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων χρεών
22 Φεβρουαρίου, 2018
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 100.000 καταθέτες εξωτερικού
26 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οδικός χάρτης για ίδρυση νέων τουριστικών μμε

[:el]23/02/2018

18+1 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και αυτό το πρόγραμμα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και εκτιμάται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη), ύψους 120 εκατ. ευρώ, που έχει δεσμευτεί θα υπερκαλυφθεί. Υπό το πρίσμα αυτό, ενδέχεται να υπάρξει και αύξηση του προϋπολογισμού. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή για περίπου 40 ημέρες (λήγει στις 28 Μαρτίου 2018). Για την καλύτερη προετοιμασία των δικαιούχων καταγράφονται με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεωv τα κρισιμότερα σημεία της δράσης.

 

 1. 1. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από

25.000 έως 400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

 

 1. 2. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επισημαίνεται ότι:

*Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 16 μηνών.

 • Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

 

 1. 3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της δράσης;

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν την ΚΑΔ της επένδυσης (Παράρτημα V 2 Επιλέξιμες Δραστηριότητες) πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικών Καταλυμάτων της Ενότητας 5 «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ: 412020.01 ή 412020.02.
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός Κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

 1. 4. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση; Πώς βαθμολογείται n ιδιωτική συμμετοχή;

Η ιδιωτική συμμετοχή που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι εκείνη που αναλογεί στο 60% του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Για παράδειγμα:

Αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ, 60% αυτού: 240.000 ευρώ.

Απαιτούμενη αναλογούσα ιδιωτική συμμετοχή: 120.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Απαιτούμενη αναλογούσα ιδιωτική συμμετοχή: 132.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45%.

Προσκομισθέντα στοιχεία ιδιωτικής συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω ορίων, βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

 

5. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στην ίδια περιφέρεια. αλλά σε δύο διαφορετικούς τόπους υλοποίησης;

Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

 

 1. 6. Επιτρέπεται μια επιχείρηση να κατασκευάσει τρεις τουριστικές κατοικίες σε τρεις διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης (μία σε κάθε τόπο) εντός της ίδιας περιφέρειας;

Όχι, δεν επιτρέπεται καθώς οι τρείς τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν ενσωματώνονται στο ίδιο ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

 1. 7. Επιτρέπεται η υποβολή πρότασης για κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε διαφορετικούς τόπους υλοποίησης εντός της ίδιας περιφέρειας, οι οποίες θα διαθέτουν διαφορετικό σήμα λειτουργίας;

Επιτρέπεται υπό τον όρο ότι στο κάθε σήμα λειτουργίας να αντιστοιχούν τρεις ή περισσότερες τουριστικές κατοικίες.

 

 1. 8. Είναι δυνατόν ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε πάνω από μία επενδυτική πρόταση και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων;

Ναι, είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή των προτάσεων καλύπτεται με στοιχεία (τραπεζικά διαθέσιμα) του προσώπου αυτού σε οποιαδήποτε αναλογία, αυτά θα πρέπει να μην επικαλύπτονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις. Π.χ. τραπεζικά διαθέσιμα ύψους 100.000 ευρώ επαρκούν για ιδιωτική συμμετοχή 100.000 ευρώ σε μία πρόταση, ιδιωτική συμμετοχή 50.000 ευρώ ανά πρόταση σε δύο προτάσεις κ.ο.κ.

Η μη τήρηση της ανωτέρω επισήμανσης οδηγεί σε απόρριψη του συνόλου των προτάσεων. Επίσης, επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις περί σώρευσης του κανόνα de minimis.

 

9. Μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο δικαιούχος στην κατηγορία Α, ο οποίος έχει κάνει διακοπή σήματος λειτουργίας της επιχείρησης του, με νέο εταιρικό σχήμα;

Μπορεί, εφόσον η πρόταση δεν αφορά το ίδιο κατάλυμα, καθώς δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).

Επισημαίνεται ότι η διακοπή του σήματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης (7/11/2017).

 

 1. 10. Υφιστάμενη επιχείρηση (Κατηγορία B) δεν διαθέτει άδεια δόμησης μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης, αλλά θα διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής. Είναι επιλέξιμη;

Όχι, για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας Β θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά και οι τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.

 

11. Για τα ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός κλινών;  Για τους ξενώνες δεν υπάρχει περιορισμός στον ελάχιστο αριθμό κλινών; Ισχύει το ίδιο και για τα καταλύματα εντός διατηρητέων κτισμάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

 

 1. 12. Ο δικαιούχος υποβάλλει μόνο την αίτηση του ηλεκτρονικά στο ΠΣΚE (http://ependyseis.gr/mis) όπως ακριβώς συνέβαινε και σε προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα;

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  του Παραρτήματος Ι Δικαιολογητικά Υποβολής/Έvταξης σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

 

13. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επένδυση στην ελληνική επικράτεια από κάτοικο εξωτερικού;

Ναι, μπορεί, αρκεί να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του οδηγού και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης.

 

 1. 14. Η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;

Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή, αρκεί η συγκεκριμένη τράπεζα να ανήκει στον κατάλογο.

 

15. Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορούν να προσκομιστούν χρηματικά διαθέσιμα προσώπων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από κοινού με άλλους δικαιούχους (τραπεζικός λογαριασμός με συνδικαιούχους);

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέσιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.

 

 1. 16. Οι δικαιούχοι στην κατηγορία Α μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν συστήσει τηv επιχείρησή τους;

Στην κατηγορία Α οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συστήσει την επιχείρησή τους από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

17. Ατομική επιχείρηση που έχε διακόψει τη λειτουργία της πριν από την προκήρυξη της δράσης μπορεί να θεωρηθεί νέα επιχείρηση για τους σκοπούς του προγράμματος με επανέναρξη της ατομικής;

Μπορεί να υποβάλει στην Κατηγορία Α σε επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος V, πάντοτε σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του οδηγού της δράσης (π.χ. όροι για το ίδιο κατάλυμα).

 

 1. 18. Τα τραπεζικά διαθέσιμα μέχρι πότε θα πρέπει να βρίσκονται στην τράπεζα έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η ιδιωτική συμμετοχή;

Οι τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων θα πρέπει να δικαιολογούν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]