Νέος κύκλος ενισχύσεων προς μμε για έρευνα και καινοτομία

Έρχονται τρεις e-παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή
21 Ιουνίου, 2018
Πώς ιδρύεται επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
25 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέος κύκλος ενισχύσεων προς μμε για έρευνα και καινοτομία

22/06/2018_x000D_
_x000D_
Τον δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» προετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η εκκίνηση του νέου γύρου αιτήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει στο προσεχές διάστημα._x000D_
_x000D_
Στόχος του προγράμματος «Ερευνώ -Δημιουργώ- Καινοτομώ», το οποίο δομείται σε τρεις άξονες-παρεμβάσεις, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:_x000D_

  _x000D_

 • Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).
 • _x000D_

 • Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση – επικύρωση- προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).
 • _x000D_

 • Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
 • _x000D_

_x000D_
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:_x000D_
_x000D_
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών._x000D_
_x000D_
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα._x000D_
_x000D_
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Οι τομείς αυτοί είναι: 1. Υλικά- Κατασκευές, 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 3. Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, 4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 5. Υγεία και Φάρμακα, 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 7. Ενέργεια, 8. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 9. Αναδυόμενες Τεχνολογίες._x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός ανά έργο_x000D_
_x000D_
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά έργο και ανά παρέμβαση έχει ως εξής:_x000D_
_x000D_
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:_x000D_

  _x000D_

 • 200.000 ευρώ, εάν πρόκειται για μία επιχείρηση.
 • _x000D_

 • 350.000 ευρώ, εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις.
 • _x000D_

 • 450.000 ευρώ, εάν πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις.
 • _x000D_

 • 500.000 ευρώ, εάν πρόκειται για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.
 • _x000D_

_x000D_
Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας, το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας υπό προϋποθέσεις, το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 75% για τις μεσαίες  και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Για δράσεις πειραματικής ανάπτυξης το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται σε 50% για τις μεσαίες και στο 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μελέτες σκοπιμότητας, στο 50%, τόσο για τις μεσαίες, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, 50% είναι το ποσοστό των ενισχύσεων για την καινοτομία των μμε, αλλά και τη συμμετοχή των μμε σε εμπορικές εκθέσεις._x000D_
_x000D_
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: _x000D_
_x000D_
Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ. Στην παρέμβαση αυτή, οι δαπάνες για βασική έρευνα επιδοτούνται στο 100% τόσο για τις μεγάλες, όσο και για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις για δράσεις βιομηχανικής έρευνας, το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, για τη βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις στο 65%, για πειραματική ανάπτυξη στο 25%, για πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις στο 40% και για τη μελέτη σκοπιμότητας στο 50%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται επιδότηση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις._x000D_
_x000D_
Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σ’ αυτή την παρέμβαση, τα ποσοστά της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες πλην της βασικής έρευνας που ανέρχεται στο 100%, είναι όμοια με αυτά που αναφέρονται στην Παρέμβαση 1._x000D_
_x000D_
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:_x000D_
_x000D_
Στην παρέμβαση αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ. Στις δαπάνες για πειραματική ανάπτυξη, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις μεγάλες, στο 35% για τις μεσαίες και στο 45% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τη μελέτη σκοπιμότητας, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για τις μεγάλες, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι σε όλες τις παρεμβάσεις, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική