Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για μεταποίηση προϊόντων αλιείας

Επενδυτικά κίνητρα 350 εκατ. ευρώ με τη «Γενική Επιχειρηματικότητα»
6 Σεπτεμβρίου, 2019
Ποιοι χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη νέα πλατφόρμα για τις 120 δόσεις
6 Σεπτεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για μεταποίηση προϊόντων αλιείας

06/09/2019

Έως και 85% το ύψος της επιδότησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο Μέτρο 3.4.4. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται. Από σήμερα οι αιτήσεις.

Την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας αλιευμάτων, αφορά το πρόγραμμα  “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας“. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.4. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει σήμερα 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 20.000 ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως και 85%, με τον υψηλότερο συντελεστή να αφορά επενδύσεις σε απομακρυσμένα νησιά.

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης στο πρόγραμμα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν και επενδυτικές δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2018.

Το Μέτρο 3.4.4 αφορά στην ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ. Δηλαδή μπορούν να υπαχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος υπάγονται επενδυτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με:

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ.

Οι στόχοι των παραπάνω πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των παραπάνω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr. Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Πηγή: Euro2day.gr