Νέες ενισχύσεις σε startups με κεφάλαια κίνησης


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επτά δράσεις για την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της οικονομίας
1 Ιουλίου, 2022
Τρεις δράσεις 445 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
1 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Νέες ενισχύσεις σε startups με κεφάλαια κίνησης


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

01/07/2022

Τόνωση ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο μητρώο «Elevate Greece»

Ακόμη μια ευκαιρία να λάβουν δωρεάν ρευστότητα με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας, μέσω του δεύτερου κύκλου του σχετικού προγράμματος προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι, μάλιστα, μπορούν να επιλέξουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:
– των αγορών εμπορευμάτων χρήσης (κωδικός 102),
– των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης (κωδικός 202),
– του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481) και
– των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019 ή 2020): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285 και 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» (www.elevategreece.gr).

Ανάλωση εντός του 2022

Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022 σε δαπάνες που δηλώνονται το 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων υπολογίστηκε. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί σε συνέχεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2022, διαπιστωθεί ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση υπερβαίνει τα δηλωθέντα ποσά, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από δύο Ταμεία ή
από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Για τον λόγο αυτό, το άθροισμα των ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση, από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022, που αντιστοιχούν στους κωδικούς του Ε3, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης της παρούσας πρόσκλησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική αξία των εν λόγω λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό για το ίδιο έτος. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία, καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από την ωφελούμενη επιχείρηση.

Πηγή: Ναυτεμπορική