Κουπόνια Καινοτομίας σε μμε της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Φορολογική δήλωση: Οδηγός «επιβίωσης» για το Ε2
17 Μαΐου, 2018
Καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές για τις ΑΕ
21 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Κουπόνια Καινοτομίας σε μμε της Περιφέρειας Πελοποννήσου

18/05/2018_x000D_
_x000D_
Ενισχύσεις έως 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο, με ποσοστό επιδότησης 100%, για την αγορά Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας_x000D_
_x000D_
Την ενίσχυση πρωτοβουλιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μμε) για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) προβλέπει νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα. το πρόγραμμα παρέχει κουπόνια καινοτομίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να επιδοτηθούν με ποσό που μπορεί να ανέλθει έως και τις 15.000 ευρώ, ώστε να αγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας από έναν φορέα καινοτομίας που θα επιλέξουν να συνεργαστούν._x000D_
_x000D_
Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά τη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύvης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα θέματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών._x000D_
_x000D_
Τρόποι αξιοποίησης_x000D_
_x000D_
Ως ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης αναφέρονται οι εξής: αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, ως προς την επιχείρηση, οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής), τροποποίηση συσκευασίας του προϊόντος, τη διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές. Η εφαρμογή του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη._x000D_
_x000D_
Κάθε επιχορηγούμενο κουπόνι καινοτομίας έχει μέγιστη ονομαστική αξία 15.000 ευρώ και δίνει τη δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση να επιδοτηθεί για τη δαπάνη αγοράς / λήψης υπηρεσίας που αφορά τεχνογνωσία / εμπειρογνωμοσύνη που θα παρασχεθεί από φορείς_x000D_
_x000D_
καινοτομίας. Στην αξία του κουπονιού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση ενός κουπονιού καινοτομίας σε όλη τη διάρκεια της παρούσας δράσης. Τα κουπόνια θα εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Σε κάθε κουπόνι καινοτομίας θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης, ο αύξων αριθμός του κουπονιού και το όνομα της επιχείρησης στην οποία έχει χορηγηθεί._x000D_
_x000D_
Τα κουπόνια εκδίδονται ονομαστικά, στην επωνυμία της αιτούμενης επιχείρησης και δεv μεταβιβάζονται._x000D_
_x000D_
Το κουπόνι καινοτομίας αποτελεί για την επιχείρηση δέσμευση από τη δράση ότι θα της επιχορηγηθεί ποσό μέχρι 15.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης  100% για την αγορά Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από φορέα καινοτομίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο πρόβλημα/ευκαιρία που αντιμετωπίζει η επιχείρηση._x000D_
_x000D_
Διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από έναν φορέα καινοτομίας. Επόμενες υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς άλλες μμε δεv θα επιχορηγούνται._x000D_
_x000D_
Όροι και Προϋποθέσεις_x000D_
_x000D_
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:_x000D_

  _x000D_

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • _x000D_

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • _x000D_

 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
 • _x000D_

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ., ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • _x000D_

 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • _x000D_

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • _x000D_

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • _x000D_

 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 • _x000D_

 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια / προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • _x000D_

 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • _x000D_

 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που απέκτησαν τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • _x000D_

 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καν. Ε.Ε. 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό τωv200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • _x000D_

_x000D_
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι._x000D_
_x000D_
Τι χρηματοδοτείται_x000D_
_x000D_
Επιλέξιμη είναι αποκλειστικά η δαπάνη για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες (εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από Φορέα Καινοτομίας) στον τομέα της καινοτομίας (κουπόνι καινοτομίας). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδόmσης των έργων. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφαση Ένταξης._x000D_
_x000D_
Μέχρι 19/6 η υποβολή προτάσεων_x000D_
_x000D_
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τα κουπόνια καινοτομίας λήγει στις 19/6/2018 (ώρα 13:00) και θα υποβληθούν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)._x000D_
_x000D_
Οι ενισχύσεις αφορούν τομείς της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης._x000D_
_x000D_
Συγκεκριμένα:_x000D_

  _x000D_

 • Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα
 • _x000D_

 • Ποτά
 • _x000D_

 • Παραγωγικές μεταποιητικές εηιχειρι1σεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών.
 • _x000D_

 • Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα.
 • _x000D_

_x000D_
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους παραπάνω τομείς περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, Παράρτημα ΙV: Πίνακας Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (KAΔ)._x000D_
_x000D_
Ως φορείς καινοτομίας εννοούνται:_x000D_

  _x000D_

 • Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • _x000D_

 • Οι κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • _x000D_

 • Ομοειδή με τα παραπάνω Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
 • _x000D_

_x000D_
Το σχεδιαζόμενο έργο πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους._x000D_
_x000D_
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους τομείς:_x000D_

  _x000D_

 • Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα
 • _x000D_

 • Ποτά
 • _x000D_

 • Παραγωγικές μεταποιητικές εηιχειρι1σεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών.
 • _x000D_

 • Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα.
 • _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική