Κονδύλι 48,4 εκατ. για υποστήριξη πολιτιστικών έργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έρχονται ριζικές αλλαγές στα αποταμιευτικά προϊόντα
8 Νοεμβρίου, 2019
Κουπόνια έως €10.000 σε επιχειρήσεις για αγορά τεχνογνωσίας
8 Νοεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Κονδύλι 48,4 εκατ. για υποστήριξη πολιτιστικών έργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

08/11/2019

Όπως κάθε χρονιά, από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε και φέτος πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 και στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Υποψήφιοι

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα είναι ανοικτά σε ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

Χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης.

Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν).

Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι:

Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών.

Ενίσχυση της ανάπτυξης ακροατηρίου και βελτίωση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα.

Βελτίωση των ικανοτήτων μέσω της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων για τη δημιουργικότητα, νέων και καινοτόμων μοντέλων δημιουργίας εσόδων, διαχείρισης και εμπορίας στους πολιτιστικούς τομείς, ιδίως όσον αφορά τη στροφή στην ψηφιακή εποχή.

Συμβολή στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων μέσω της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες και ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο, ως παρακαταθήκη στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Εργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον άλλους δύο εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε χώρα της ΕΖΕΣ. Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον άλλους πέντε εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε χώρα της ΕΖΕΣ.

Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες.

Οι υποψήφιες προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30%), Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30%), Επικοινωνία και διάδοση (20%), Ποιότητα της σύμπραξης (20%).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας λήγει την 27η Νοεμβρίου 2019, 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Πηγή: Καθημερινή