Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ
27 Ιουνίου, 2018
ΔΕΝ: «Υπερεργασία-υπερωρία και το νέο έντυπο Ε8»
2 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

29/06/2018_x000D_
_x000D_
Με την απόφαση ΠΟΛ.1121/2018 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). Οι νέες προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων λοιπών προθεσμιών που επηρεάζονται από την παράταση διαμορφώνονται ως εξής:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ι. Συνοπτικός πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
_x000D_
_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Υπόχρεοι_x000D_
Νέα καταληκτική ημερομηνία_x000D_
υποβολής της δήλωσης_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
 • _x000D_

_x000D_

έως 02.07.2018_x000D_
παράταση – έως 26-7-2018_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
 • _x000D_

_x000D_

έως 02.07.2018_x000D_
παράταση – έως 26-7-2018_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
 • _x000D_

_x000D_

16.7.2018_x000D_
παράταση – έως 16-8-2018_x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
ΙΙ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων_x000D_
_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Υπόχρεοι_x000D_
Νέα καταληκτική ημερομηνία_x000D_
υποβολής της δήλωσης
_x000D_

  _x000D_

 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες άρθρου 45 ν.4172/2013
 • _x000D_

_x000D_

έως 29.06.2018_x000D_
παράταση – έως 26-7-2018

_x000D_
ΙΙΙ. Προθεσμία υποβολής συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών _x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013, ισχύουν τα ακόλουθα:_x000D_
_x000D_
«3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος»._x000D_
_x000D_
Προσοχή: Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1121/2018 προκύπτει ότι, παρατείνεται έως τις 26.7.2018 και η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για τα νομικά πρόσωπα στα οποία ισχύει η παράταση της ΠΟΛ.1121/2018. _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
ΙV. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων_x000D_
_x000D_
α) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Μήνας_x000D_
_x000D_
 
Ημερομηνία_x000D_
_x000D_
 
Δόσεις_x000D_
_x000D_
 
Ιούλιος 31.07.2018 1η δόση
Σεπτέμβριος 28.09.2018 2η δόση
Νοέμβριος 30.11.2018 3η δόση

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
β) Δόσεις φόρου για δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων._x000D_
_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Μήνας_x000D_
_x000D_
 
Ημερομηνία_x000D_
_x000D_
 
Δόσεις_x000D_
_x000D_
 
Σεπτέμβριος 28.09.2018 1η δόση
Νοέμβριος 30.11.2018 2η δόση

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 2. _x000D_

_x000D_
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 142 του νόμου 4537/2018, με την οποία τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, ρυθμίστηκε ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης (και κατ’ επέκταση και των υπόλοιπων δόσεων) για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους._x000D_
_x000D_
Σε συνδυασμό με την απόφαση για την παράταση των δηλώσεων (ΠΟΛ.1121/2018) οι δόσεις διαμορφώνονται ως ακολούθως:_x000D_
_x000D_
– Όσα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι την 27η Ιουνίου 2018, θα καταβάλλουν το φόρο σε έξι δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 31.7.2018._x000D_
– Όσα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 28/6/2018 και μετά, θα καταβάλλουν το φόρο σε πέντε δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 31.8.2018._x000D_
_x000D_
Ας δούμε ένα συνοπτικό πίνακα:_x000D_
_x000D_
 _x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Χρόνος υποβολής δήλωσης 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση
 έως 27.6.2018  (6 δόσεις) 31/7/2018 31/8/2018 28/9/2018 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018
από 28.6.2018 (5 δόσεις) 31/8/2018 28/9/2018 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Παράδειγμα_x000D_
_x000D_
Για καταβολή φόρου ύψους 120.000,00 ευρώ._x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που η δήλωση υπεβλήθη έως 27.6.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης) οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής:_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Δόση 20.000,00
Δόση 20.000,00
Δόση 20.000,00
Δόση 20.000,00
Δόση 20.000,00
Δόση 20.000,00
120.000,00

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί από 28.6.2018 και μέχρι την 26η Ιουλίου 2018, οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής :_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Δόση 24.000,00
Δόση 24.000,00
Δόση 24.000,00
Δόση 24.000,00
Δόση 24.000,00
120.000,00

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Taxheaven_x000D_
_x000D_
 [:]