Ισχυρές φοροελαφρυνσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πληθωρισμός – αύξηση επιτοκίων: Απειλή για επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κυβερνήσεις
30 Σεπτεμβρίου, 2022
Μεγάλη αύξηση στους μικρο-οφειλέτες των ταμείων
30 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ισχυρές φοροελαφρυνσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

30/09/2022

Τη δυνατότητα να κερδίσουν προσαυξημένη έκπτωση, που φτάνει ακόμα και στο 100%, από το φορολογητέο εισόδημα έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις οι οποίες αφορούν τους τομείς της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης την περίοδο 2023-2025.

Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι δικαιούχοι της έκπτωσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με :

α) τη πρωτογενή γεωργική παραγωγή,

β) τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου

  1. i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  2. ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

γ) την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Αν η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Είδη δαπανών

Τα είδη των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία και ενέργεια, καθώς και τα είδη των δαπανών που επίσης πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, απαριθμούνται υπό μορφή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ)

Πιο συγκεκριμένα,  επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και υπό τον όρο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από την εν λόγω επιχείρηση αφορούν σε είδη σχετιζόμενα με την εν λόγω δραστηριότητα της επιχείρησης και επιπλέον αφορούν δαπάνες σχετιζόμενες με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

– Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

– Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData.

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

ΚΑΔ περιγραφή

 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους

 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων

 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών

 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων

 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα

 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου

 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)

 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)

 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών

 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Πηγή: Ναυτεμπορική