Φορολογική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2023

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης παρεμβάσεων
2 Οκτωβρίου, 2023
Kόκκινα δάνεια: Προ των πυλών το νομοσχέδιο για servicers και Εξωδικαστικό
3 Οκτωβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Φορολογική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2023

Οι απαντήσεις στα πιθανά σας ερωτήματα για τον μήνα που πέρασε και για εκείνους που έρχονται

3/10/23

Λογαριασμοί αλλοδαπής δεν παρατείνουν την παραγραφή για έλεγχο από την Εφορία

Με νέα απόφαση του ΣτΕ (υπ. αριθμ. 734/2023) κρίθηκε ότι σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής προκύψει η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής αυτός ο λογαριασμός δεν θεωρείται συμπληρωματικό στοιχείο ικανό να παρατείνει το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο επί του ανωτέρω λογαριασμού σε βάθος δεκαετίας. Επομένως, στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο/υπόλοιπο του αποκαλυφθέντος τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία, τα οποία η φορολογική αρχή μπορούσε και όφειλε, με βάση τα ανωτέρω, να αναζητήσει από τις ελβετικές αρχές εντός της πενταετίας και δεν το έπραξε, δεν θεωρούνται συμπληρωματικά εάν τεθούν υπόψιν της φορολογικής αρχής μετά την πενταετία, όπως ορθώς έκρινε το δικάσαν διοικητικό εφετείο.

Ο λήπτης αποδίδει τον ΦΠΑ για πλαστά και εικονικά

Με την 1580/2022 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο λήπτης των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι υπόχρεος για την “απόδοση” προς το Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος δεν αποδόθηκε από τον εκδότη των στοιχείων αυτών, αποτελεί καταλογισμό του αναλογούντος φόρου σε βάρος του υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις (πρβλ. ΣτΕ 62/2007, 2935/2006, 2939, 1403/2005, 4034/1999) και δεν συνιστά κύρωση λόγω της παραβάσεως της λήψεως πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου. Συνεπώς, η επίμαχη διάταξη δεν καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής της προεκτεθείσας διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 2523/1997, με την οποία καταργήθηκε ρητά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, πλην των απαριθμούμενων στις παραγράφους 3-5 του ιδίου άρθρου διατάξεων, και, ως εκ τούτου, εξακολούθησε να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού

Αφορολόγητη η υπεραξία πώλησης ακινήτου

Με την υπ. αριθμ. 730/2023 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία, η οποία προσδιορίζεται συγκεκριμένα ως η προκύπτουσα από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του ποσού της υπεραξίας στην εταιρεία δια του σχηματισμού ιδιαίτερου λογαριασμού αφορολόγητου αποθεματικού.

Δυνατότητα καταβολής φόρου κληρονομίας με μεταβίβαση ακινήτου

Με την υπ. αριθμ. 278/2022 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι η αρχή του κράτους δικαίου, από την οποία απορρέει η υποχρέωση διαφύλαξης του κύρους του νόμου (ΣτΕ 3500/2009 Ολομ., 3921/2010 Ολομ., 2018/2018 Ολομ. κ.ά.), καθώς και η κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις, δεν ανέχονται η συνεχιζόμενη αδράνεια της Διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική της αρμοδιότητα να αποβαίνει σε βάρος των φορολογουμένων, προς το συμφέρον των οποίων ο νομοθέτης απέβλεψε με την αναγνώριση, και μάλιστα διαχρονικώς, της δυνατότητας καταβολής φόρου κληρονομίας με μεταβίβαση ακινήτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται, εφεξής και ενόσω διαρκεί η παράλειψη έκδοσης της επίμαχης υπουργικής απόφασης, να αποφαίνονται αμελλητί επί αιτημάτων καταβολής φόρου κληρονομίας κατ’ επίκληση του άρθρου 82 παρ. 6 του ν. 2961/2001, κρίνοντας τη συνδρομή ή μη των νομίμων προϋποθέσεων της διάταξης αυτής με βάση τις γενικές διατάξεις και, ελλείψει τέτοιων, εκ των ενόντων, παράλληλα δε να απέχουν από κάθε πράξη διοικητικής εκτέλεσης μέχρι τη ρητή απόφανση επί των αιτημάτων αυτών (πρβλ. Conseil d’Etat, απόφαση της 29.6.2001, no 213229). Η άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 6 του ν. 2961/2001 από τις φορολογικές αρχές, υπαγορευόμενη από τις ως άνω συνταγματικές αρχές, ουδόλως ανατρέπει την περιεχόμενη στην 1057/2019 απόφαση του Τμήματος διαπίστωση ότι η κατά τα ανωτέρω ενεργοποίηση της παρεχόμενης από τον νόμο δυνατότητας καταβολής φόρου κληρονομίας με μεταβίβαση ακινήτου προϋποθέτει την έκδοση της προβλεπόμενης στις διατάξεις αυτές υπουργικής απόφασης, διότι οι εν μέρει διαφορετικές προδιαγραφές που θέσπισε η διάταξη του άρθρου 184 παρ. 9 του ν. 4261/2014, όσον αφορά το δυνάμενο να μεταβιβασθεί στο Δημόσιο ακίνητο, χρήζουν εξειδίκευσης.

ΠΗΓΗ: NEWMONEY