Ποιες ΜμΕ θα επιδοτηθούν για εξοικονόμηση ενέργειας

Ξεκινάει άμεσα μία σειρά προσκλήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ
21 Οκτωβρίου, 2022
ΥΠΕΝ: Επιδότηση 60% για φωτοβολταϊκά στις στέγες
21 Οκτωβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ποιες ΜμΕ θα επιδοτηθούν για εξοικονόμηση ενέργειας

21/10/2022

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», του οποίου οι πόροι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Στόχος της κυβέρνησης, ωστόσο, είναι να ενεργοποιήσει και άλλα κονδύλια για την εξοικονόμηση ενέργειας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προερχόμενα όμως από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα, υπάρχει σχετική προεργασία για την προκήρυξη προγράμματος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Τα 200 εκατ. ευρώ του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» κατανέμονται σε 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον τουριστικό κλάδο. Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

α) Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

β) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%.

γ) Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτηριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4122/2013.

Ποσοστά επιδότησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος, για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 έως και 500.000 ευρώ. Τονίζεται ότι η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες.

Στα παραπάνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Το ποσοστό επιδότησης για τις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ανέρχεται στο 50% για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό για τις υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis) στο 40%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις και οι δύο «τύποι» δαπανών λαμβάνουν επιδότηση στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους εννέα πρώτους μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσό που υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης, καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis.

Επιλέξιμες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ενδεικτικά:

˜ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

˜ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/ παρουσίας χρηστών.

˜ Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

˜ Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης.

Πηγή: Ναυτεμπορική