Επιχορηγούνται ερευνητικά έργα που ήταν στο… περίμενε

Πρόγραμμα 30 εκατ. για λειτουργική αγορά ηλεκτρισμού
2 Οκτωβρίου, 2020
Πώς θα διατεθούν τα 10 δισ. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
2 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Επιχορηγούνται ερευνητικά έργα που ήταν στο… περίμενε

02/10/2020

Προκηρύχθηκε η δράση «Clean Sky 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία». Ποιοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Οι προϋποθέσεις και το ποσοστό της επιδότησης. ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Την επιχορήγηση των ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του «Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ» προβλέπει η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τον τίτλο «Clean Sky 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία».

Η επιχορήγηση αφορά σε προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από την Clean Sky 2, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, και οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως επιλαχούσες και ικανοποιούν τις προτεραιότητες της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Θα χρηματοδοτηθούν επίσης συμπληρωματικές δράσεις (part C, ESIF WP) συμβατές με τις προτεραιότητες της RIS3, που υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την κυρίως πρόταση στο πλαίσιο της 10ης πρόσκλησης της CleanSky 2.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαίωμα επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης, έχουν Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις, και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις.

Η δημόσια δαπάνη για κάθε έργο μπορεί να ανέλθει από 250.000 έως 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Έως 500.000 ευρώ για αμιγώς ελληνικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης, 8ης και 9ης ανοικτής προκήρυξης της Clean Sky και βρίσκονται σε εφεδρικό κατάλογο (reserve list), δηλαδή αξιολογήθηκαν θετικά, με βαθμολογία άνω του κατωφλίου (above threshold), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν από την Clean Sky.
  • Έως 500.000 ευρώ για αμιγώς ελληνικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 10ης ανοικτής προκήρυξης της Clean Sky, CfP10 και βρίσκονται σε εφεδρικό κατάλογο (reserve list), δηλαδή αξιολογήθηκαν θετικά με βαθμολογία άνω του κατωφλίου (above threshold) αλλά δε θα χρηματοδοτηθούν από την Clean Sky.
  • Έως 250.000 ευρώ για συμπληρωματικές δράσεις (part C, ESIF WP) που υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την κυρίως (συνεργατική) πρόταση στο πλαίσιο της 10ης ανοικτής πρόσκλησης CfP10 της Clean Sky 2.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και για «λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις», κυμαίνεται ανά κατηγορία ενέργειας από 25% έως 80%. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης σε εθνικό επίπεδο, ενώ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, λήγει στις 21 Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πηγή: Euro2day.gr