Επιδότηση έως €200.000 για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

Στις 27 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού
25 Ιουνίου, 2018
ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ
27 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επιδότηση έως €200.000 για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

26/06/2018_x000D_
_x000D_
Ποιες εταιρείες έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Το χρονοδιάγραμμα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός και το ύψος της επιχορήγησης. Ποιοι τομείς έχουν προτεραιότητα. Οι δαπάνες για τις οποίες δίνεται επιδότηση._x000D_
_x000D_
Ανοίγει, την Τετάρτη 27 Ιουνίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ο οποίος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης._x000D_
_x000D_
Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στις μεσαίες επιχειρήσεις και με ποσοστό επιδότησης 50% επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που θα περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού._x000D_

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

_x000D_
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ):_x000D_
_x000D_
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων_x000D_
_x000D_
– Ενέργεια_x000D_
_x000D_
– Εφοδιαστική Αλυσίδα_x000D_
_x000D_
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)_x000D_
_x000D_
– Περιβάλλον_x000D_
_x000D_
– Τουρισμός_x000D_
_x000D_
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ_x000D_
_x000D_
– Υγεία_x000D_
_x000D_
– Υλικά – Κατασκευές._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι αποκλείονται από τη δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. _x000D_

 3. 2. Δασοκομία και υλοτομία
 4. _x000D_

 5. 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 6. _x000D_

_x000D_
Υπογραμμίζεται ότι επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 50.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου._x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης_x000D_
_x000D_
Συνοπτικά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος, είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. _x000D_

 3. 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας,
 4. _x000D_

 5. 3. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 6. _x000D_

 7. 4. Μεταφορικά Μέσα
 8. _x000D_

 9. 5. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 10. _x000D_

 11. 6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).
 12. _x000D_

_x000D_

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

_x000D_
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:_x000D_
_x000D_
– να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια_x000D_
_x000D_
– να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο_x000D_
_x000D_
– να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής_x000D_
_x000D_
– να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014_x000D_
_x000D_
– να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013_x000D_
_x000D_
– να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση_x000D_
_x000D_
– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά_x000D_
_x000D_
– να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους_x000D_
_x000D_
– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης_x000D_
_x000D_
– να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)_x000D_
_x000D_
– να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μια ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνον στις περιπτώσεις οικειοθελούς απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής._x000D_
_x000D_
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:_x000D_
_x000D_
– οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού_x000D_
_x000D_
– οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)._x000D_

Ο ορισμός της μεσαίας επιχείρησης

_x000D_
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μεσαίες επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση: είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις – θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr